Aarhus Universitets segl

Nr. 440: Betydningen af danske vandløbs alkalinitet for de bentiske algesamfund

Baattrup-Pedersen, A., Johnsen, T.J. & Riis, T. 2021. Betydningen af danske vandløbs alkalinitet for de bentiske algesamfund. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 34 s. - Videnskabelig rapport nr. 440. http://dce2.au.dk/pub/SR440.pdf

Sammenfatning

 

Det er tidligere vist, at værdien for det bentiske algeindeks SID_TID i danske vandløb kan ændre sig som funktion af både vandløbsvandets fosforkoncentration (PO43--P) og alkalinitet (Andersen et al., 2018). Det er dog uklart, i hvor høj grad alkalinitet influerer SID_TID-indeksets følsomhed over for fosfor, og det er derfor ikke muligt at beskrive betydningen af kun fosfor for den økologiske tilstandsvurdering.

Formålet med projektet er: i) at analysere, hvordan det bentiske algeindeks for danske vandløb, SID_TID, varierer i vandløb med forskellig alkalinitet, og ii) at undersøge, om høj alkalinitet alene kan forårsage, at vandløb ikke kan opfylde miljømålet god økologisk tilstand med anvendelse af indekset.

I projektet anvendte vi to tilgange til at se nærmere på betydningen af alkalinitet- og fosforkoncentrationen for SID_TID-indeksværdien. For det første beskrives variationen i SID_TID-værdierne i fire forskellige grupper af vandløb med forskellige fosfor- og alkalinitetsniveauer med anvendelse af algedata indsamlet i NOVANA-overvågningsprogrammet. For det andet beskriver vi variationen i SID_TID-indeksværdier i algesamfund etableret på kunstige algesubstrater med og uden tilsat fosfor efter tre ugers vækst i høj- og lav-alkaline forsøgsvandløb.

Analyserne viser, at der er stor variation i SID-TID-indeksværdierne i både de høj- og lav-alkaline vandløb. Indekset varierer således mellem 1,41 og 2,23 i de lav-alkaline vandløb og mellem 1,69 og 2,47 i de høj-alkaline vandløb,, hvor lave værdier normalt tilskrives ringe grad af påvirkning, mens høje værdier tilskrives større grad af påvirkning

Analyserne viser også, at SID_TID-indeksværdier er højere i vandløb med høj alkalinitet sammenlignet med vandløb med lav alkalinitet uanset fosforniveauet. Det betyder, at SID-TID-indeksværdien i et vandløb kan antage relativt høje værdier, også selvom P-koncentrationen er lav. Således fandt vi i et af forsøgsvandløbene, at den økologiske status var moderat med anvendelse af SID_TID-indekset, selvom fosforkoncentrationen var lav.

På baggrund af analyserne i denne rapport kan det konkluderes, at vandløb kan have moderat økologisk status vurderet med anvendelse af SID_TID, selvom der ikke i forsøgsperioden blev målt forhøjede fosforkoncentrationer. Det betyder, at det ikke på baggrund af den eksisterende viden er muligt at vurdere, i hvor høj grad en tilstandsvurdering med SID_TID afspejler niveauer af fosfor eller alkalinitet, og at der derfor er behov for en videreudvikling af indekset. Denne videreudvikling kan naturligt tage afsæt i de kiselalgearter, der kan adskille betydningen af henholdsvis alkalinitet og fosfor. SID_TID-indekset kan dog godt i sin nuværende form anvendes i alle danske vandløb som tidligere anbefalet i Andersen et al. (2018), men der er behov for mere viden for at kunne planlægge indsatser i disse, såfremt der ikke er målopfyldelse.