Aarhus Universitets segl

Nr. 432: Geotekniske og geofysiske forundersøgelser til Energiø Østersø. Vurdering af påvirkning på havpattedyr

Kyhn, L.A., Sveegaard, S., Galatius, A., Teilmann, J., Tougaard, J. & Mikaelsen, M. 2021. Geotekniske og geofysiske forundersøgelser til Energiø Østersø. Vurdering af påvirkning på havpattedyr. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 44 s. - Videnskabelig rapport nr. 432
http://dce2.au.dk/pub/SR432.pdf

Sammenfatning

Folketinget besluttede i 2020 at etablere to energiøer i dansk farvand, en i Nordsøen og en i Østersøen; Bornholm. Energinet er herefter blevet pålagt at gennemføre geofysiske forundersøgelser, forud for de strategiske miljøkonsekvensvurderinger og udbud af koncessioner på havmølleparkerne. Energinet har bedt DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet vurdere påvirkninger af de geofysiske forundersøgelser på havpattedyr og Natura 2000-områder udpeget på grundlag af havpattedyr. I denne rapport vurderes effekter på bestandene af hhv. marsvin, spættet sæl og gråsæl i Østersøen. Der er udarbejdet en tilsvarende vurdering for de relevante bestande af havpattedyr i Nordsøen for Energiø Nordsøen.

 

Vurderingen af mulige konsekvenser har taget udgangspunkt i brugen af en geofysisk lydkilde (sparker), der vurderes at være den mest betydelige kilde til påvirkning af havpattedyr.

 

Risikoen for at havpattedyr pådrager sig permanent høretab som følge af forundersøgelserne er alene knyttet til tidspunkter, hvor sparkeren startes og vil række op til 840 m. Denne risiko kan efter al sandsynlighed reduceres til ubetydelig ved anvendelse af en soft start procedure som afværgeforanstaltning.

 

Det vurderes, at sæler og marsvin vil reagere på støjen fra forundersøgelserne i en afstand op til 11 km fra surveyskibet. Den stærkt truede bestand af Østersømarsvin er den mest sårbare bestand af havpattedyr i området, hvorimod marsvin fra indre danske farvande, spættet sæl og gråsæl vurderes at være mindre sårbare, selvom gråsælens bevaringsstatus ikke er gunstig.

 

To Natura 2000-områder, Adler Grund og Rønne Banke på dansk side og Adlergrund på tysk side, ligger inden for påvirkningsafstand og vil derfor blive påvirket af undersøgelserne i området Østersø 1, der grænser lige op til det danske Natura2000 område.

Påvirkningen af Natura 2000-områderne kan reduceres ved at flytte undersøgelsesområdet længere væk fra Natura 2000 området Rønne Banke og Adler Grund.