Aarhus Universitets segl

Nr. 416: Vandløb 2019. Økologisk tilstand. NOVANA

Kallestrup, H., Kjær, C. & Bruus, M. 2021. Vandløb 2019. Økologisk tilstand. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 22 s. - Videnskabelig rapport nr. 416. http://dce2.au.dk/pub/SR416.pdf

Sammenfatning

 

Dette års rapport behandler økologisk tilstand i vandløb, nærmere bestemt den økologiske tilstand på kontrolovervågningens tilstandsstationer. Alle data er indsamlet via det Nationale Program for Vandmiljø og Natur (NOVANA) i 2017-2019.

Danske vandløbs økologiske tilstand beskrives på baggrund af kvalitetselementerne vandløbsplanter (Dansk VandløbsPlanteIndeks, DVPI), smådyr (Dansk VandløbsFaunaIndeks, DVFI) og fisk (Dansk Fiskeindeks For Vandløb, DFFVa/DFFVø). Fytoplankton anvendes ikke i vurderingen af tilstand i danske vandløb; derimod er et indeks for fytobenthos (kiselalger) udarbejdet. For at opnå målopfyldelse, jf. vandrammedirektivet, skal en given station opnå minimum ”god” økologisk tilstand for alle de biologiske kvalitetselementer. I nærværende rapport er de økologiske indikatorer dog vurderet enkeltvis for at kunne belyse tilstanden for hvert enkelt kvalitetselement.

Nærværende rapport omfatter resultaterne af de biologiske undersøgelser fra de ca. 2400 tilstandsstationer, som var planlagt undersøgt i 2017-2019. Det totale netværk af tilstandsstationer er 3.800 stationer. Data fra tilstandsstationerne er ikke tidligere blevet afrapporteret. Helt konkret er resultaterne baseret på tilgængelige data for smådyr, vandplanter og fisk for hhv. 2197, 513 og 246 tilstandsstationer.

Data fra de undersøgte stationer viser, at den økologiske tilstand generelt er lav på tilstandsstationerne, da 3-57 % af stationerne når målopfyldelse målt med hhv. DVFI, DVPI, DFFVa eller DFFVø. Andelen af tilstandsstationer, der opnåede målopfyldelse målt med DVFI, var 57 %. For tilstandsstationer undersøgt med DVPI opnåede 29 % af stationerne målopfyldelse. For DFFVa opnåede 44 % af tilstandsstationerne målopfyldelse, mens andelen af målopfyldelse målt med DFFVø var 3 %.

Grunden til den lave økologiske tilstand kan skyldes en lang række af fysiske, kemiske og vedligeholdelsesmæssige påvirkningsfaktorer. Derudover er stationerne ikke tidligere blevet undersøgt og har dermed indtil nu haft ukendt tilstand. Der har derfor ikke været datagrundlag til at arbejde målrettet med at forbedre den økologiske tilstand jf. vandrammedirektivets mål om ”god” økologisk tilstand.  

Det skal tages i betragtning, at den igangværende overvågningsperiode (2017-2021) ikke er afsluttet, og resultaterne i denne rapport bygger dermed kun på en delmængde af tilstandsstationerne. Derfor kan resultaterne i nærværende rapport kun bruges til at beskrive tilstanden på de undersøgte stationer, og de kan ikke anvendes til at beskrive den generelle økologiske tilstand målt med DVFI, DVPI og DFFV på tilstandsstationerne. Specielt for DFFV er datagrundlaget for svagt til at kunne betragtes som repræsentativt for den generelle tilstand.