Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nr. 400: Teknisk grundlag for fastlæggelse af økologisk potentiale i kunstige og stærkt modificerede vandløb

Baattrup-Pedersen, A., Fejerskov, M.L., Johnsen, T.J. & Larsen, S.E., J. 2020. Teknisk grundlag for fastlæggelse af økologisk potentiale i kunstige og stærkt modificerede vandløb. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 24 s. - Videnskabelig rapport nr. 400. http://dce2.au.dk/pub/SR400.pdf

Sammenfatning

I Danmark er der udpeget en række stærkt modificerede og kunstige vandområder, hvor målet er godt økologisk potentiale, svarende til en svag afvigelse fra det maksimale økologiske potentiale for de enkelte biologiske kvalitetselementer (vandplanter, smådyr og fisk i form af EQR-værdier). Nærværende projekt danner det tekniske grundlag for en fastsættelse af grænserne imellem tilstandsklasserne maksimalt, godt, moderat, ringe og dårligt økologisk potentiale, og dermed kvantificeres betydningen af en svag hhv. mindre afvigelse fra det maksimale økologiske potentiale. Grænserne skal fastlægges ud fra de værdier for de biologiske kvalitetselementer, der er opnåelige ved den mest sammenlignelige type af overfladevand, hvilket er de naturlige vandløb givet de fysiske forhold, der følger af det stærkt modificerede vandløbs karakteristika.

De udpegede stærkt modificerede og kunstige vandområder kan grupperes i to hovedtyper for fysisk modifikation, hvor den ene hovedtype er vandløb med ringe dækning af mudder på vandløbsbunden (<10 %), mens den anden hovedtype er vandløb med betydelig dækning af mudder på vandløbsbunden (>10 %). Dermed er det muligt at fastsætte miljømålene ens for vandløb, som rent fysisk har samme form for modifikation, og hvor man derfor kan forvente samme grad af påvirkning af de biologiske kvalitetselementer.

For de to hovedtyper for fysisk modifikation var det kun muligt at analysere sammenhænge mellem DVFI og de fysiske parametre, da datagrundlaget for planter og fisk var for ringe til at kunne gennemføre videre analyser. På baggrund af signifikante empiriske sammenhænge mellem DFI og DVFI-EQR værdier i de to hovedtyper for fysisk modifikation blev der udviklet sandsynlighedsmodeller, hvor sandsynligheden for målopfyldelse som funktion af DFI kunne identificeres og efterfølgende sammenlignes med den værdi, som er kritisk for at nå målopfyldelse i naturlige vandløb (Baattrup-Pedersen et al. 2016).

På baggrund af de gennemførte analyser er det tekniske grundlag for fastsættelse af grænserne imellem tilstandsklasserne maksimalt, godt og moderat økologisk potentiale i stærkt modificerede og kunstige vandområder tilvejebragt, og der kan på den baggrund fastlægges typespecifikke grænseværdier i kunstige og stærkt modificerede vandløb. På baggrund af de gennemførte analyser kan der fastsættes en grænse mellem godt og moderat økologisk potentiale for DVFI-EQR på 0,52 i vandløb med en dækning af mudder, der er mindre end 10 %, mens grænsen mellem godt og moderat økologisk potentiale for DVFI-EQR kan fastsættes til 0,43 i vandløb med en dækning af mudder, der er større end 10 %. Ved anvendelse af disse grænseværdier vil beskyttelsesgraden være sammenlignelig med det, der gælder i naturlige vandløb, men under hensyntagen til de fysiske modifikationer, der findes i kunstige og stærkt modificerede vandløb.