Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nr. 391: Identifikation og risikovurdering af potentielle invasive arter i grønlandske farvande

Gustavson K., Wegeberg S., Christiansen T. & Geertz-Hansen O. Identification and risk assessment of potential invasive species in Greenland waters. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 38 pp. Scientific Report No. 391 http://dce2.au.dk/pub/SR391.pdf

Sammenfatning

Spredning af invasive arter (invasive ikke hjemmehørende arter) er på verdensplan et stort problem. En invasiv art er indenfor biologien en art, der har spredt sig "kunstigt" til et nyt område, hvor den skader oprindelige arte. Kongekrabbe, også kaldet Kamchatkakrabbe, har spredt sig fra området ved Kola halvøen til norske farvande, hvor den har stor effekter på især bunddyr. Et andet eksempel er den Amerikanske ribbegople (populært kaldet Dræbergople), der har påført store skader og økonomiske tab for fiskeriet i Sortehavet.

Hidtil er der kun få eksempler på invasive arter i arktiske farvande. Imidlertid forventes det, at risikoen vil øges i takt med klimaændringerne. Organismer og herunder mulige invasive arter kan spredes over store geografiske afstande med skibe. Ballastvand fra skibe kan indeholde et stort antal organismer, og organismer kan frigives fra begroningen på skibes skrog. I takt med at klimaændringer vil reducere udbredelsen og tykkelse af havisen vil nye sejlruter i arktiske farvande blive anvendt og skibstrafikken vil generelt blive øget. Højere havtemperaturer øger tilsvarende risikoen for, at arter fra tempererede havområder kan etablere sig i de arktiske farvande.

Nærværende rapport er udarbejdet af DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi under Aarhus Universitet i samarbejde Grønlands Naturinstitut.  Rapporten er et bidrag til grundlaget for Miljø- og Fødevareministeriet i Danmark og Departementet for Forskning og Miljø i Grønlands Selvstyres implementering af Arktisk Råd’s Strategi og handlingsplan om invasive arter i arktisk (ARIAS). ARIAS er initieret af arbejdsgrupperne CAFF (Concervation of Arctic Flora and Fauna) og PAME (Protection of the Arctic Marine Environment) under Arktisk Råd.

Risikovurderingen i rapporten er baseret på information fra statslige publikationer, nationale forskningsrapporter, anden videnskabelig litteratur og risikovurderinger udført for andre arktiske farvande. Klimaændringer, herunder opvarmning af arktiske farvande, er inddraget i vurderingen. I rapporten er desuden præsenteret en metode, der kan anvendes fremadrettet i forbindelse med risikovurdering af nye arter og for andre havområder.

I rapporten er udpeget en række arter, som vurderes at kunne være invasive i de grønlandske farvande. Flere arter af krabber vurderes at udgøre den største risiko. Desuden indeholder rapporten en række anbefalinger rettet mod arbejdet i CAFF, PAME og ARIAS, samt anbefalinger i forhold til beskyttelse af grønlandske farvande.  Anbefalinger omhandler kontrol med skibe, der ankommer til grønlandske farvande, identifikation af skibstrafik med stor risiko og miljøovervågning.

  Arbejdet med udarbejdelse af rapporten har modtaget økonomisk støtte fra det danske Miljø- og Fødevareministerium som en del af miljøstøtteprogrammet Dancea.