Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nr. 384: Bestemmelse af drivhusgasemissionen fra lavbundsjorde. Version 3.0

Gyldenkærne, S. & Greve, M.H. 2020. Bestemmelse af drivhusgasemissionen fra lavbundsjorde. Version 3.0. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 46 s. - Videnskabelig rapport nr. 384
http://dce2.au.dk/pub/SR384.pdf

Sammenfatning

Denne rapport beskriver, hvordan ændringen i drivhusgasudledningen kan bestemmes ved ændring i arealanvendelse og ved ændret vandstand i området. Metoden er primært rettet mod de organiske jorder. Metoden skal bruges i forbindelse med ansøgninger med den til enhver tid gældende bekendtgørelse til Lavbundsprojektordningen.

Rapporten beskriver endvidere, hvilke supplerende målinger der evt. bør gennemføres ved etableringen af områderne, krav til analyser, tolkning af analyser og hvordan analyseresultater skal indberettes. Rapporten er gældende for arealer under Miljø- og Fødevareministeriets Bekendtgørelse om tilskud til vådområdeprojekter og naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder (BEK nr. 1523 af 16/12/2019 og senere) med aktiv udtagning, men kan også anvendes ved passiv udtagning og mere generelt under andre udtagningsordninger.

Måling af den faktuelle drivhusgasudledning er kompliceret, tidskrævende og omkostningstung og er ikke omfattet af denne rapport. Arealer som støttes under bekendtgørelsen vil efter etableringen ved tinglysning blive omfattet af forbud mod jordbehandling, gødskning og sprøjtning, ligesom den nye arealtilstand tinglyses. Afgræsning og høst af biomasse vil fortsat være tilladt, se dog gældende bekendtgørelse.

Drivhusgasberegningerne er primært baseret på Thiemeyer et al. (2020) som er tyske målinger kombineret med IPCCs standardværdier (IPCC, 2014). For at få beregnet drivhusgaseudledningen samt ændringen ved arealændringer kombineres beregningerne med det organiske jordbundskort (Tekstur_2014) som kan findes på www.vandprojekter.dk samt landmændenes GIS baserede afgrødekort til Landbrugsstyrelsen. Til brug for beregningerne, er der udarbejdet et regneark, ”Lavbundsprojekter_CO2_Ver-3.02, som ligeledes findes på www.vandprojekter.dk