Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nr. 380: Lokal deposition af ammoniak beregnet med OML

Løfstrøm, P. 2020. Lokal deposition af ammoniak beregnet med OML. En simplificering af metode fra OML-DEP. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 27 s. – Videnskabelig rapport nr. 380. http://dce2.au.dk/pub/SR380.pdf 

Sammenfatning

Rapporten dokumenterer tilpasningen af den atmosfæriske spredningsmodel OML-Multi (i det følgende også kaldt OML) til beregning af lokal deposition af kvælstof fra ammoniak fra stalde i relation til individuel miljøgodkendelse af husdyrbrug. Udviklingen er baseret på en simplificering af metoderne i den fulde model OML-DEP, som ligger til grund for IT-systemet i husdyrgodkendelser.dk og anvendes i overvågningen i NOVANA.

Ved reguleringen af ammoniak ses på bidraget til tre kategorier af natur: 1, 2 og 3, hvor der enten ses på totaldeposition fra planlagt drift eller på mer-
depositionen (planlagt drift minus nudrift). For Kategori 1 tages også hensyn til kumulation. For Kategori 3 vurderes desuden baggrundsbidrag, det vil sige naturområdets samlede N-deposition ved nudrift.

I den ny model OML-Multi 7.0 anvendes i lighed med i IT-systemet de samme typer af oplande og naturtyper. Modellen tillader kun beregninger for afkast med højde op til 15 m og i afstande ud til 4 km.

Ved udviklingen af modellen er der først foretaget sammenligninger af ammoniakkoncentrationer i omgivelserne fra en punktkilde beregnet dels med OML-DEP og dels med OML (uden deposition). OML vil beregne højere koncentrationer end OML-DEP på grund af den manglende deposition i OML. Derefter er udviklet en algoritme, som korrigerer OML’s koncentrationer for denne forskel. Algoritmen er en funktion af oplandstyper, kildehøjde og afstand.

Herefter er OML-DEP’s algoritmer for beregning af depositionen indført i OML. Herved vil OML og OML-DEP beregne de samme depositioner af ammoniak fra en punktkilde, når koncentrationerne i luften er ens, og når der for samme naturtype anvendes samme meteorologi og baggrundskoncentrationer af ammoniak (NH3) og svovldioxid (SO2).

For at opnå en rimelig sikker beskrivelse af depositionen i forskellige retninger og afstande anvender modellen 10 års meteorologiske tidsserier for 10 forskellige regioner i Danmark. Data er beregnet med vejrmodellen WRF for årene 2008-17. Sammen med data følger også tilhørende tidsserier for baggrundskoncentrationer for ammoniak og svovldioxid (beregnet med kemi-transport modellen DEHM i NOVANA) samt relative emissionsfaktorer, som afhænger af udetemperaturen. It-systemet i husdyrgodkendelser.dk er baseret på data fra den ældre vejrmodel MM5 for år 2005.

Ved vurdering af N-deposition til Kategori 3-natur indgår baggrundsdepositionen, som skal inkludere ansøgers kilder i nudrift. Størrelsen af baggrundsdepositionen til forskellige naturtyper estimeres på grundlag af eksisterende data for 2017 fra NOVANA-kortlægningen (Ellermann et al., 2019), som foreligger i et 400 m-net for Danmark. Baggrundsdepositionen bliver korrigeret for dobbelttælling af ansøgers kilder i nudrift.

Til sidst gives en kort vejledning i anvendelsen af skærmmenuerne i den nye OML-Multi 7.0.