Aarhus Universitets segl

Nr. 379: Virkemidler til reduktion af fosforbelastningen af vandmiljøet

Andersen, H.E., Rubæk, G.H., Hasler, B. & Jacobsen, B.H. (redaktører). 2020. Virkemidler til reduktion af fosforbelastningen af vandmiljøet. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 284 s. - Videnskabelig rapport nr. 379. http://dce2.au.dk/pub/SR379.pdf

Sammenfatning

Denne rapport er et katalog over virkemidler til reduktion af diffuse fosfortab til vandmiljøet. Virkemidlerne er beskrevet med henblik på eventuel anvendelse ved en målrettet fosforindsats i forbindelse med de kommende vandområdeplaner for 2021-2027. Kataloget indeholder også forslag til afværgeforanstaltninger mod fosfortab i den nationale vådområdeindsats. De enkelte virkemidler er beskrevet grundigt i selvstændige afsnit af eksperter på området. Konceptet for, hvordan virkemidlerne kan implementeres i risikoområder for fosfortab, og for hvordan sideeffekter og omkostninger er vurderet, er beskrevet i det indledende kapitel.

 

I Tabel S1 er samlet en oversigt i meget kort form om de enkelte virkemidler. Det er nødvendigt at læse den fulde beskrivelse af virkemidlerne for at få et samlet billede af virkning, potentiale, forbehold osv.

 

Tabel S2 giver et samlet overblik over sideeffekterne med hensyn til kvælstof, klima, natur og biodiversitet samt skadegørere og pesticider. Effekterne er kvalitativt angivet med plus, minus og nul, som angiver henholdsvis gunstig, ugunstig og neutral virkning med hensyn til den miljømæssige sideeffekt. Der kan være stor forskel i de angivne positive eller negative effekter, og der henvises til beskrivelsen af de enkelte virkemidler for at få en mere nuanceret vurdering af sideeffekterne.