Aarhus Universitets segl

Nr. 368: Marine virkemidler – beskrivelse af virkemidlernes effekter og status for vidensgrundlag

Bruhn A, Flindt MR, Hasler B, Krause-Jensen D, Larsen MM, Maar M, Petersen JK og Timmermann K. 2020. Marine virkemidler – beskrivelse af virkemidlernes effekter og status for vidensgrundlag. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 126. - Videnskabelig rapport nr. 368.
http://dce2.au.dk/pub/SR368.pdf

Sammenfatning

Marine virkemidler har til formål at bidrage til opnåelse af god økologisk tilstand i de marine vandområder. Marine virkemidler er placeret i – og virker i - de marine vandområder, hvor de fjerner og/eller binder næringsstoffer (kvælstof (N) og fosfor (P)) og/eller har en direkte effekt på andre biologiske kvalitetselementer og støtteparametre.

Denne rapport beskriver status for viden om syv potentielle marine virkemidler med fokus på N- og P-effekt, øvrige effekter på miljø og klima, samt økonomi for de virkemidler, hvor tilgængelig viden findes. Det eksisterende vidensgrundlag, og dermed datasikkerheden, for de beskrevne virkemidler er forskellig. Virkemidlerne er på basis af eksisterende viden inddelt i fire kategorier: ’Operationelt’, ’Potentielt lovende’, ’Teoretisk lovende’ og ’Ikke egnet til danske farvande’. De beskrevne virkemidler er af forskellig karakter, og de er ikke nødvendigvis virksomme eller effektive i alle marine områder.

Der er ingen marine virkemidler, der bør anvendes uden en forudgående faglig vurdering af placering.