Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nr. 349: Anvendelse af biomasse i biogasanlæg – med fokus på energiafgrøder

Mikkelsen, M.H. & Albrektsen, R. 2019. Anvendelse af biomasse i biogasanlæg – med fokus på energiafgrøder. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 43 s. - Videnskabelig rapport nr. 349. http://dce2.au.dk/pub/SR349.pdf

Sammenfatning

Støttemodtagerne på biogasstøtteordningerne er forpligtet til årligt at indberette mængden og typen af biomasser anvendt i produktionen. Biogasanlæggene har siden planperiode 2014/2015 afrapporteret informationer om anvendte biomasser til Energistyrelsens Biomasseindberetning. Grundlaget for nærværende rapport omfatter datasæt frem til 2017/2018 svarende til i alt fire planperioder. På baggrund af data fra Biomasseindberetningen, er der i projektet etableret en database (BIB-database) og denne er som udgangspunkt anvendt til en nærmere analyse af anvendelsen af energiafgrøder i biogasproduktionen.

I Danmark ønskes en biogasproduktion der fortrinsvis baseres på anvendelse af rest- og affaldsprodukter og derfor må energiafgrøder kun anvendes i et begrænset omfang, såfremt anlægget modtager tilskud. Ifølge bekendtgørelse om bæredygtig produktion af biogas, er følgende afgrøder defineret som energiafgrøder; majs, roer, korn, græs/kløvergræs og jordskokker (BEK 301 af 25/03/2015).

På baggrund af BIB-databasen ses at anvendelsen af energiafgrøder alene forekommer på de husdyrgødningsbaserede biogasanlæg. Anvendelsen er steget fra 59.900 tons i planperiode 2014/2015 til 339.600 tons energiafgrøder i planperiode 2017/2018, svarende til mere end en firdobling. Anvendelsen af energiafgrøder er mere udbredt på gårdbiogasanlæg og udgør i perioden 2014-2018 mellem 8-10 % af den samlede biomasse, mens anvendelsen på fællesbiogasanlæg udgør 1-5 %. Den mest anvendte energiafgrøde er majs, som udgør 88 % af den samlede mængde energiafgrøder for fællesanlæggene i planperiode 2017/2018 og 60 % for gårdanlæggene. Der er store variationer i anvendelsen af energiafgrøder fra anlæg til anlæg. I alt har 61 biogasanlæg anvendt energiafgrøder i en eller flere planperioder, hvoraf 19 anlæg har anvendt energiafgrøder i alle fire planperioder.

For planperiode 2017/2018 viser data, at 17 fælles- og gårdanlæg anvender energiafgrøder i et omfang som udgør mere end 10 % af deres samlede anvendte biomasse. For et enkelt anlæg udgør andelen af energiafgrøder mere end 20 % af den samlede biomasse.

I relation til anvendelsen af energiafgrøder, kan det være relevant at være opmærksom på anvendelsen af kasserede afgrøder, som ikke er omfattet af bekendtgørelsens definition af energiafgrøder. Kasserede afgrøder, er afgrøder som er beskadiget og derfor uegnet til føde eller foder. I Biomasseindberetningen står ikke angivet nærmere informationer om hvilken type afgrøder der er blevet kasseret. I de fire planperioder har 42 biogasanlæg anvendt kasserede afgrøder, og heraf har de 37 anlæg også anvendt energiafgrøder. Fordi så mange biogasanlæg både anvender energiafgrøder og kasserede afgrøder, vil det være hensigtsmæssigt med en tydelig definition af, hvornår en afgrøde bør defineres som ”Energiafgrøder”, og hvad der defineres som ”Kasserede afgrøde”.

Det vil være relevant at vurdere muligheden for, at alle informationspligtige oplysninger for biogasanlæg, eller så mange som der er muligt, afrapporteres ét samlet sted og gerne digitalt.