Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nr. 341: Virkemidler til forbedring af de fysiske forhold i vandløb. Version 2

Fejerskov, M.L., Alnøe, A.B., Kristensen, E.A. & Jepsen, N. 2019. Virkemidler til forbedring af de fysiske forhold i vandløb. Version 2. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 70 s. - Videnskabelig rapport nr. 341. http://dce2.au.dk/pub/SR341.pdf

Sammenfatning

Nærværende rapport er bestilt af Miljøstyrelsen og er en opdatering af det faglige grundlag for det virkemiddelkatalog, der blev udarbejdet i 2014. Det opdaterede virkemiddelkatalog skal anvendes ved implementeringen af tredje generation af vandområdeplaner 2021-2027. Der er taget udgangspunkt i vurderingerne fra 2014 rapporten, som eksperter fra Aarhus Universitet, DTU-AQUA, EnviDan og NIRAS har gennemgået. Den videnskabelige litteratur er gennemgået for ny viden, ligesom der er foretaget en rundspørge til kommunerne med henblik på at opdatere viden omkring effekterne af de enkelte virkemidler. Rundspørgen gav ikke anledning til opdatering af det faglige grundlag, da kommunerne ikke systematisk gennemfører effektvurderinger på gennemførte projekter.

Ved en gennemgang af ny litteratur publiceret siden 2014 er der fundet ny viden omkring effekten af de enkelte virkemidler, men det har kun i begrænset omfang givet anledning til en ændring af vurderingen af effekterne.

I denne rapport er de bentiske alger (fytobenthos) inkluderet som kvalitetselement. Af denne årsag er den eksisterende litteratur gennemgået med særlig fokus på effekterne på de bentiske alger. Viden omkring de bentiske alger er begrænset, når det kommer til effekterne af fysiske forbedringer og det er generelt sparsomt med information omkring effekten af de enkelte virkemidler.

Som supplement til analyserne i den første rapport er der ligeledes foretaget individuelle vurderinger af effekterne i blødbundsvandløb. Der findes stort set ingen systematisk indsamlet viden i Danmark, så effekterne er primært vurderet ud fra den internationale litteratur. Der er yderligere inkluderet vurderinger af effekterne på vandplanter i Type 1 vandløb samt effekterne af de forskellige virkemidler på klimatilpasninger. Rapporten afsluttes med en række kapitler der omhandler samtidigt virkende stressorer (multiple stressorer) og mulighederne for at isolere effekten fra de enkelte påvirkninger i et komplekst miljø.