Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nr. 320: Mikroplastlignende partikler i sedimenter fra indre danske farvande 2015

Strand, J., Lundsteen, S. & Murphy, F. 2019. Microplastic-like particles in seabed sediments from inner Danish waters 2015. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 22 pp. Scientific Report No. 320. http://dce2.au.dk/pub/SR320.pdf

Sammenfatning

Forekomsten af mikroplastlignende partikler, i størrelsesintervallet 20-5000 µm, er blevet undersøgt i sedimentprøver indsamlet på tolv stationer fra de indre danske farvande i perioden oktober til december 2015. For hver prøve blev indholdet og sammensætningen af mikroplastlignende partikler identificeret visuelt ved mikroskopi i en prøve bestående af 50 ml sediment. Inden identificering af mikroplastligende partikler er prøven blevet behandlet kemisk for at fjerne naturligt organisk materiale, udrystet med mættet saltvand og til sidste størrelsesfraktioneret med Retsch testsigter i seks størrelsesintervaller. De visuelt identificerede partikler er opbevaret så senere kemisk analyse vha. advanceret µFT-IR spectroskopi er mulig.

 Undersøgelserne viste, at mikroplastligende partikler, forekom i alle prøverne. Fibre var med 71-100 % af mikroplastlignende partiklerne den dominerende type, efterfulgt af 0-29 % plastfragmenter og flager. Koncentrationerne af mikroplast i prøverne lå på 202-3511 partikler per kg tørvægt og 300-1340 partikler per liter våd sediment. Derudover blev der også fundet en gruppe af partikler, som blev vurdereret til at være af ukendt oprindelse, idet det blev vurderet, at partiklerne sandsynligvis bestod af naturligt partikulært materiale, uden at det kunne udelukkes, om de egentlig bestod af syntetiske polymermaterialer som i mikroplast. Niveauet af mikroplastik lignende partikler i disse prøver var inden for niveauet at partikler fundet i to andre studier udført på sedimenter fra danske farvande

The levels of microplastic-like particles in the these sediments samples were within the range of microplastics in sediment found in both of the previous studies

En opdeling af mikroplast på de seks størrelsesfraktioner viste, at partikelstørrelser på 20-300 µm dominerede med en andel på 62-100 %. De mindste partikler med størrelser på 20-38 µm og 38-100 µm bidrog med henholdsvis 8-42 % og 19-59 %. Der blev ikke fundet partikler i sigter med maskestørrelser > 1000 µm.

Med hensyn til farvesammensætning af mikroplast, så udgjorde blå partikler med en andel på 53 % i gennemsnit den største gruppe, efterfulgt af transparente og sorte partikler med en andel på henholdsvist 22 % og 18 % i gennemsnit. Kun enkelte partikler med andre farver som hvid, rød, grå, brun, grøn og violet blev identificeret som mikroplast.

Der blev fundet en stærk sammenhæng mellem indholdet af mikroplast og total organic carbon (TOC) i sedimentprøverne, hvilket indikerer, at mikroplastpartikler fortrinsvis deponeres i sedimentationsområder i de indre danske farvande, og i mindre grad i erosionsområder, hvor sedimentet i højere grad består af uorganiske sand- og lerpartikler.