Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

 

Søndergaard, J. (2019). Environmental monitoring at the former Seqi olivine mine, in Southwest Greenland 2011-2018. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 36 pp. Scientific Report No. 319 http://dce2.au.dk/pub/SR319.pdf

Sammenfatning

Det svenske mineselskab Minelco A/S (tidligere Seqi Olivine A/S) fik i 2005 en udnyttelsestilladelse til brydning af industrimineralet olivin ved Seqi i Niaqunngunaq (Fiskefjord) i Sydvestgrønland. Efter indledende undersøgelser og konstruktionsarbejde i slutningen af 2005 og i 2006 startede den egentlige brydning af olivin i foråret 2007. I slutningen af 2009 blev brydningen imidlertid stoppet af økonomiske årsager, og minen blev lukket ned.

Siden 2004 er der næsten hvert år blevet gennemført studier af miljøet ved Seqi for at følge miljøpåvirkningen fra mineaktiviteterne under og efter minedriften. Denne rapport indeholder resultater af miljøstudier fra perioden 2011 til 2018. Miljøprogrammet inkluderede lav, tang og blåmuslinger, der er nøgle-moniteringsarter i hhv. land- og havmiljø. Ved den sidste indsamling i 2018 blev programmet suppleret med prøver af overfladejord og ferskvand.

I landmiljøet aftog koncentrationerne af miljøfremmede stoffer relateret til minen, særligt krom (Cr), jern (Fe), kobolt (Co) og nikkel (Ni), i årene efter nedlukningen af minen. Ved den seneste indsamling i 2018 var koncentrationerne i lav faldet til et niveau, hvor en påvirkning kun kunne måles indenfor en afstand af 1 km fra mineområdet. I området indenfor 1 km’s afstand til minen kunne svagt forhøjede koncentrationer måles i lav i hele perioden. Resultaterne indikerer, at spredning og deponering af støv relateret til minen er faldet markant siden nedlukningen, og i dag (2018) kan det kun måles meget lokalt indenfor en radius af ca. 1 km fra mineområdet. De højeste værdier blev målt i umiddelbar nærhed af bruddet.

I havmiljøet var koncentrationerne af de primære miljøfremmede stoffer fra minen, Cr og Ni, i 2018 faldet til baggrundsniveauet i tang og blåmuslinger ved alle målestationer. Dette indikerer, at spredning af både opløste og partikelbundne miljøfremmede stoffer fra mineområdet til det marine miljø ved Seqi nu er ubetydelig.

Samlet set viser undersøgelserne, at koncentrationerne af miljøfremmede stoffer i både det terrestriske og marine miljø er faldet markant, siden minedriften stoppede i 2009. Svagt forhøjede koncentrationer af Cr og Ni kunne kun måles i det terrestriske miljø indenfor en afstand af 1 km fra minen i 2018 og ikke i det marine miljø. På baggrund af ovenstående resultater vurderer DCE derfor den nuværende miljøpåvirkning relateret til minedriften ved Seqi som værende uden miljømæssig betydning for området.

Denne rapport afslutter det planlagte miljøarbejde ved Seqi efter nedlukningen af minen. Baseret på ovennævnte resultater vurderer DCE ikke, at der er behov for yderligere undersøgelser. Skal kajanlægget på et tidspunkt fjernes, kan der dog blive behov for yderligere miljøundersøgelser til evaluering af dette. DCE betragter derfor olivinminen ved Seqi som et godt eksempel på, hvordan en mine i Grønland kan drives med minimal miljømæssig påvirkning ved bl.a. fastsættelse af hensigtsmæssige miljøkrav og vilkår samt løbende miljøovervågning og regulering.