Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nr. 306: Vandløb 2017 - Kemisk vandkvalitet og stoftransport

Thodsen, H., Tornbjerg, H., Rasmussen, J.J., Bøgestrand, J., Larsen, S.E., Ovesen, N.B., Windolf, J. & Kjeldgaard, A. 2019. Vandløb 2017. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 74 s. - Videnskabelig rapport nr. 306.  http://dce2.au.dk/pub/SR306.pdf

Sammenfatning

Dette års rapport behandler emner som udviklingen i afstrømningen af vand og tilførslen af kvælstof og fosfor til de kystnære havområder. Samtlige data er indsamlet via det Nationale program for Vandmiljø og Natur (NOVANA).

Kvælstof og fosfor tilførsel til havet

Indholdet af kvælstof og fosfor i vandløbene er faldet markant siden 1989. Reduceret udvaskning fra dyrkede arealer er hovedårsagen til, at kvælstofindholdet i gennemsnit er reduceret med ca. 43 %, mens reduktionen på ca. 40% for fosfors vedkommende skyldes forbedret spildevandsrensning i byområder og for virksomheder. Koncentrationerne af kvælstof og fosfor i vandløbene er dog stadig omkring henholdsvis 4 gange og 2 gange så høje som de, man finder i upåvirkede naturvandløb.

Der blev fundet lignende reduktioner i den samlede tilførsel til havet fra land af kvælstof og fosfor til de danske kystvande for perioden 1990 til 2017. Reduktionen i kvælstof-, og især fosfortilførslen, er dog endnu større, henholdsvis 49% og 67% beregnet for den vandføringsvægtede koncentration. For kvælstof er der alene for den diffuse tilførsel (tilførsel fra dyrkede og udyrkede arealer, samt bidrag fra ejendomme, som ikke er tilkoblet offentlige renseanlæg) tale om en reduktion på ca. 37%.

Tilførslen fra land er for 2017 beregnet til hhv. ca. 64.000 tons kvælstof og godt 2.500 tons fosfor. Disse tilførsler er for alle årets måneder mindre end gennemsnittet for perioden 1990-2017, og væsentligt mindre end gennemsnittet for perioden 1990-1994. Samtidig var vandafstrømningen i 2017 ca. 9 % større end gennemsnittet for 1990-2016.

Eftersom det ikke er muligt at måle på alt vand og stof (hverken rummeligt eller tidsligt), som tilføres havet, er der en vis usikkerhed på de beregnede tal.