Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nr. 298: Fremskrivning af emissioner. SO2, NOX, NMVOC, NH3, PM2,5 og sod

Nielsen, O.-K., Plejdrup, M.S., Winther, M., Nielsen, M., Hjelgaard, K., Mikkelsen, M.H., Albrektsen, R. & Thomsen, M. 2018. Fremskrivning af emissioner. SO2, NOX, NMVOC, NH3, PM2,5 og sod. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 75 s. - Videnskabelig rapport nr. 298. http://dce2.au.dk/pub/SR298.pdf

Sammenfatning

I dette projekt er der foretaget to fremskrivninger samt en række scenarieberegninger. Der er dels foretaget en basisfremskrivning (WM – with measures fremskrivning), som anvender Energistyrelsens basisfremskrivning, dels en WAM (with additional measures) fremskrivning, som er et alternativt energiscenarie, hvor der ikke er anlagt den samme ’frozen policy’ tilgang som i basisfremskrivningen.

For partikler (PM2,5) og ammoniak (NH3) er der beregnet emissionskonsekvenser af en række scenarier. Scenarierne for partikler er udviklet af NIRAS, og NH3-scenarierne er udviklet af Københavns Universitet. DCE har beregnet emissionskonsekvenserne af disse scenarier.

Danmark er omfattet af en række forpligtigelser i forhold til opgørelse og rapportering af luftforurening. De vigtigste forpligtigelser stammer fra FN’s konvention om langtrækkende grænseoverskridende luftforurening (CLRTAP) samt EU’s direktiv om nationale emissionslofter (NECD). Der er i NECD fastsat reduktionsforpligtigelser for svovldioxid (SO2), kvælstofoxider (NOx), andre flygtige organiske forbindelse end metan (NMVOC), NH3 og PM2,5 i 2020 og 2030. Reduktionsforpligtigelsen for 2020 er den samme som under CLRTAP. Nedenstående tabel viser de nuværende forpligtigelser, herunder også reduktionsforpligtigelserne for 2020 og 2030 omregnet til et ’emissionsloft’.

Emissionerne af SO2, NOx og NMVOC fremskrevet til 2020 ses at være under reduktionsmålet. For 2030 er NOx og NMVOC fremskrevet til at være under reduktionsmålet. For SO2 er 2030 emissionen under reduktionsmålet i WAM-fremskrivningen.

Resultaterne for de enkelte stoffer er vist i de nedenstående tabeller sammen med et beregnet reduktionsmål for 2020 og 2030. Reduktionsmålet er beregnet på basis af 2005-emissionerne, som rapporteret til EU og FN d. 15. februar 2018 kombineret med de procentreduktionsmål, der er angivet i NEC-direktivet.

I begge fremskrivninger er SO2-emissionen i 2020 beregnet til at være et godt stykke under reduktionsmålet. Selv med de usikkerheder, der er forbundet med en fremskrivning, så er det med meget høj sandsynlighed, at 2020-målet opnås. For 2030, er SO2-emissionen i WM-fremskrivningen et stykke over reduktionsmålet, mens den i WAM-fremskrivningen akkurat er under reduktionsmålet. Med de usikkerheder, der er i fremskrivningen er det ikke muligt at konkludere, at målet med sikkerhed opnås.

I både WM- og WAM-fremskrivningen er NOx-emissionen fremskrevet til at være under reduktionsmålet for både 2020 og 2030. Der er usikkerheder forbundet med fremskrivningen, i særdeleshed for vejtransport, men for WAM-scenariet vurderes det, at det er meget sandsynligt, at reduktionsmålet opnås.

I både WM- og WAM-fremskrivningen er den fremskrevne emission i både 2020 og 2030 væsentligt under reduktionsmålet. Det må antages med høj sandsynlighed, at reduktionsmålene i 2020 og 2030 opnås.

Både i WM- og WAM-scenariet ligger den fremskrevne NH3-emission væsentligt over reduktionsmålene for 2020 og 2030. Der er for landbrug beregnet seks scenarier, som er nærmere beskrevet i kapitel 4. Effekten af de forskellige scenarier svinger i 2020 mellem ingen effekt og op til 1.300 tons NH3, mens effekten i 2030 varierer mellem 900 og 3300 tons NH3. Den største effekt opnås for scenarie 6, som omfatter en konsekvensberegning af en fastholdelse af husdyrproduktionen på det nuværende niveau svarende til perioden 2014-2016. Langt størstedelen af emissionen er knyttet til husdyrproduktionen, og derfor vil ændringer, som er direkte relateret til husdyrproduktionen relativt set have en stor betydning.

Både i WM- og WAM-scenariet ligger den fremskrevne PM2,5 emission væsentligt over reduktionsmålene for 2020 og 2030. Der er beregnet fem scenarier, som er nærmere beskrevet i kapitel 4. De tre scenarier omhandler brændeovne, mens de sidste to omhandler ikke-vejgående maskiner. Effekten af de forskellige scenarier svinger i 2020 mellem 43 og 2456 tons PM2,5. Den største effekt i 2020 opnås for scenarie 2, som er afgift på anvendelse af brændeovne. I 2030 ses den største effekt af trinvis udfasning af brændeovne, som beskrevet i scenarie 1.