Aarhus Universitets segl

Nr. 297: Biodiversitetsindikatorer til en effektbaseret naturtilskudsordning

Fløjgaard, C., Nielsen, S.S., Nygaard, B. & Ejrnæs, R. 2018. Biodiversitetsindikatorer til en effektbaseret naturtilskudsordning. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 68 s. - Videnskabelig rapport nr. 297.  http://dce2.au.dk/pub/SR297.pdf

Sammenfatning

Rapporten er udarbejdet af DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, til Landbrugsstyrelsen og beskriver en række forskellige potentielle indikatorer på biodiversitet til test og eventuel efterfølgende anvendelse i en effektbaseret areal-tilskudsordning. Vi har taget udgangspunkt i, hvad der karakteriserer arealer og forskellige naturtyper i god naturtilstand og med høj biodiversitet. Vi har tænkt i de processer, som skaber levesteder for biodiversiteten – ikke mindst i en økosystemkontekst, hvor høj naturtæthed og arealstørrelser er vigtige. Indikatorerne omfatter indikatorplanter, rødlistede arter, levesteder, naturlige processer, driftshistorie, arealstørrelser – og variation og indikatorer på negative påvirkninger som fx eutrofiering og afvanding. Blandt indikatorerne er en række kendte strukturparametre fra tilstandsvurderingssystemet, fx bar jord, fritliggende sten, tuer osv. Yderligere er der suppleret med nye indikatorer, såsom stor lort, bid og barkskrælning, som indikatorer på græssende dyrs påvirkning af naturen og deres bidrag til at skabe levesteder for biodiversiteten. Vi har udviklet et sæt af indikatorplanter, som indikerer god naturtilstand. Vi har beregnet plantearternes hyppighed i naturtyperne eng, mose, hede, overdrev og strandeng baseret på data fra 5 m-cirkler fra NOVANA og § 3-kortlægningen. Plantearterne forekommer relativt hyppigt på gode naturarealer og gør dem derfor egnede som indikatorer. Vi har evalueret indikatorplanterne og fandt en positiv sammenhæng med både antallet af plantearter og med den gennemsnitlige artsscore som proxy for naturtilstanden. Sammenhængen bliver mere tydelig, jo flere indikatorarter man registrerer. Vi anbefaler, at indikatorerne kombineres, så de omfatter artsindikatorer og strukturindikatorer på god naturtilstand samt strukturindikatorer på effekten af græssende dyr. Udvælgelsen og kombinationen af indikatorer vil foregå i en efterfølgende proces ledet af Landbrugsstyrelsen og med deltagelse af DCE, Aarhus Universitet, og interessenter. Tekniske rapporter til registreringen af indikatorer i felten er ikke inkluderet i rapporten.