Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nr. 197: Biogasproduktions konsekvenser for drivhusgasudledning i landbruget

Mikkelsen, M.H., Albrektsen, R. & Gyldenkærne, S. 2016. Biogasproduktions konsekvenser for drivhusgasudledning i landbruget. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 41 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 197. http://dce2.au.dk/pub/SR197.pdf

Sammenfatning

I rapporten beskrives grundlaget for beregning af den såkaldte MCF faktor (metan konversions faktor), som anvendes for at kunne beregnes metanemissionen fra husdyrgødning i den danske opgørelse for drivhusgasemissioner fra landbrugssektoren. Datagrundlaget for denne beregning er baseret på resultater fra en række projekter iværksat af Biogas Taskforce, og på baggrund heraf har det været muligt at estimerer en national MCF for kvæg- og svinegylle for henholdsvis ubehandlet og afgasset gylle. Derudover indeholder rapporten vurderinger af ændringer i emissionerne som følge af gyllekøling og reduceret opholdstid for gyllen i stalden, der kan medvirke til at danne et fagligt grundlag for værdisætning af biogasproduktionens positive eksternaliteter.