Aarhus Universitets segl

Nr. 195: Vildtbestande og jagttider i Danmark: Det biologiske grundlag for jagttidsrevisionen 2018

Asferg, T., Clausen, P., Christensen, T.K., Bregnballe, T., Clausen, K.K., Elmeros, M., Fox, A.D., Haugaard, L., Holm, T.E., Laursen, K., Madsen, A.B., Madsen, J., Nielsen, R.D., Sunde, P. & Therkildsen, O.R. 2016. Vildtbestande og jagttider I Danmark: Det biologiske grundlag for jagttidsrevisionen 2018. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 140 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 195.  http://dce2.au.dk/pub/SR195.pdf

 

Sammenfatning

De danske jagttider bliver revideret hvert tredje eller fjerde år. Næste revision skal ske med virkning fra 1. april 2018, hvor også vildtskade­bekendtgørelsen skal revideres. Nærværende rapport, som er udarbejdet af DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet på bestilling fra Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA, tidligere Natur­styrelsen), udgør en væsentlig del af det faglige grundlag for forhandlingerne mellem organisationerne i Vildtforvaltningsrådet, der har til opgave sammen med SVANA at udarbejde en indstilling til miljø- og fødevare­ministeren.

SVANA har ønsket rapporten delt op i tre dele: 1) Arter med jagttid, dog ikke invasive arter, 2) Arter uden jagttid, men med juridisk mulighed for at få en jagttid og 3) Arter uden jagttid og uden juridisk mulighed for at få en jagttid. Gruppe 1 omfatter i alt 37 arter. Gruppe 2 omfatter 11 arter: Ilder, grævling, stor skallesluger, toppet skallesluger, knortegås, enkeltbekkasin, hjejle, stor regnspove, sildemåge, sølvmåge og svartbag, mens gruppe 3 omfatter fire arter: Bramgås, skarv, råge og stær.

Det primære datagrundlag for denne rapport stammer fra DCE’s egne forsknings- og overvågningsaktiviteter såsom Vildtudbyttestatistikken og Vingeundersøgelserne samt et stort antal systematiske, landsdækkende optællinger af især træk- og ynglefuglebestande. Disse data sammenstilles med data fra institutioner og organisationer i ind- og udland, fx Wetlands International, BirdLife International, Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks Jægerforbund.

Rapporten giver for de jagtbare vildtarter en opdateret oversigt over den eksisterende viden om biologiske, bestandsmæssige og jagtlige forhold, som er relevante for DCE’s faglige vurdering af den gældende jagttid, suppleret med en vurdering af eventuelle forvaltningsmæssige problemstillinger. For de p.t. ikke-jagtbare arter giver rapporten DCE’s vurdering af de bestands­mæssige muligheder for en eventuel jagttid.

Konklusionen på DCE’s vurdering af jagttiden for den enkelte vildtart fremgår af sidste afsnit i de enkelte artsopslag i kapitel 3, henholdsvis ”Vurdering af gældende jagttid” for de p.t. jagtbare arter og ”Vurdering af eventuel jagttid” for de p.t. ikke-jagtbare arter.