Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nr. 187: Baseline undersøgelser til vurdering af økotoksikologiske virkninger af olieaktiviteter i Baffinbugten

Gustavson, K., Tairova, Z, Wegeberg, S. and Mosbech, A. 2016. Baseline studies for assessing ecotoxicological effects of oil activities in Baffin Bay. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 42 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 187.  http://dce2.au.dk/pub/SR187.pdf 

Sammenfatning 

Undersøgelsens formål var at supplere AMAP’s assessment fra 2007 for 1) at give en bedre forståelse af korttids- og langtidseffekter af olie forurening i arktiske marine økosystem, 2) at vurdere arktiske arters følsomhed i forhold til tempererede arters følsomhed for olieforurening og 3) at integrere miljøovervågning og toksikologiske undersøgelser. 

Rapporten indeholder: 

  • en gennemgang af den nuværende praksis ved brugen af biologiske indikatorer ved miljøovervågning af offshore olieefterforskning og olieindvinding
  • en gennemgang af arktiske arters versus tempererede arters følsomhed i forhold til olieforurening
  • en gennemgang af organismer, der kan anvendes som bioindikatorer og biomarkører for olieforurening i Baffin bugten 
  • et resumé af de eksperimentelle undersøgelser på højarktiske vandlopper gennemført som en del af projektet 
  • anbefalinger til miljøovervågning og vurdering af olieaktiviteter i Baffinbugten. 

Selv om det er forbundet med usikkerhed, om toksicitetsdata for tempererede organismer er repræsentative for polare arter, er grundlaget for risikovurdering af kemikalie- og olie forurening i arktiske økosystemer typisk baseret på data for tempererede arter. I rapporten gennemgås en række parameter der kan have betydning for tempererede og arktiske organismer følsomhed i forhold til eksponering for toksiske stoffer. Rapporten sammenfatter, at datagrundlaget på nuværende tidspunkt ikke er tilstrækkeligt til at belyse forskelle mellem arktiske og tempererede organismers følsomhed i forhold til toksiske stoffer. 

Resultaterne fra økotoksikologiske undersøgelser i projektet indikerer, at opløst såvel som dispergeret olie potentielt kan have store effekter på højarktiske vandlopper (Calanus Hyperbous), der er en nøgleorganisme i de arktiske økosystemer.    

I rapporten anbefales det, at miljømonitering integrerede tilgang hvor biologiske og kemiske analyser sammenfattes. Det anbefales, at miljømonitering omfatter baseline-undersøgelser (før aktiviteter er startet), efterfulgt af monitering efter aktiviteterne er startet. Det anbefales at overvågningen dels foretages på organismer indsamlet i miljøet dels på organismer udsat i miljøet. I rapporten udpeges bioindikator- og biomarkør-organismer velegnet til miljøovervågning af olieefterforsknings- og indvindingsaktiviteter i Baffin Bugten.