Aarhus Universitets segl

Nr. 177: Overvågning af marint affald på referencestrande i Danmark 2015

Strand, J., Tairova, Z. & Metcalfe, R. d’A. 2016. Status on beach litter monitoring in Denmark 2015. Amounts and composition of marine litter on Danish reference beaches. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 42 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 177. http://dce2.au.dk/pub/SR177.pdf

Sammenfatning

Denne rapport beskriver resultaterne af den nationale overvågning af marint affald på referencestrande (på engelsk kaldet ”beach litter”) i Danmark, som Naturstyrelsen ved Miljø- og Fødevareministeriet har igangsat fra 2015. Denne overvågning skal bidrage til at tilvejebring data, som kan bruges til at vurdere status, miljøpåvirkninger og trends af marint affald i havmiljøet, som beskrevet i EU’s havstrategidirektiv (HSD).

Overvågningsprogrammet har i 2015 omfattet fire referencestrande, hvoraf to strande er lokaliseret ved Østersøen, henholdsvis ved Pomlenakke på Østfalster og Kofoeds Enge på det sydlige Amager, og to strande på den jyske vestkyst, henholdsvis ved Nymindegab og Skagen ud til Nordsøen og Skagerrak. Derudover er der i denne rapport også inddraget tilsvarende data fra en referencestrand i Roskilde Fjord, som i 2015 er blevet overvåget af DCE ved Aarhus Universitet parallelt med de andre strande. Alle undersøgelserne er udført systematisk over tre gange i løbet af året i henhold til den tekniske anvisning, som er udarbejdet til brug for dette overvågningsprogram. Denne tekniske anvisning er baseret på den internationale guideline fra OSPAR, men listen over alle kategoriserbare typer af marint affald er udvidet til at også omfatte alle relevante koder fra EU’s ’masterlist’ over marint affald på strande.

Overvågningen viser, at der i 2015 er store regionale forskelle i mængderne af marint affald, der forekommer på strandene. De højeste niveauer af affald blev registeret på Skagerrak-stranden ved Skagen med 2146-9137 stykker affald pr. 100 m, efterfulgt af 191-413 stykker affald ved Nymindegab, og 31-204 stykker affald pr. 100 m ved strandene i Østersøen og Roskilde Fjord. Tilsvarende tendens til regionale forskelle er også til stede, når de danske data sammenlignes med overvågningsdata fra vores nærmeste nabolande, hvor også de største mængder af affald findes på strandene i Skagerrak. Mængderne af affald på de danske strande ved Østersøen og Nordsøen ligger dog generelt over middel sammenlignet med tilsvarende strande i vores nabolande.

Plastik udgjorde gennemgående den dominerende materialetype med 48-84 % af alt affald fundet ved de danske referencestrande i 2015, men der blev på alle strandene også registreret affald bestående af gummi, metal, forarbejdet træ, glas/lertøj, stof og papir/pap.

Fiskeri og affald fra turisme og andre rekreative aktiviteter vurderes at være de dominerende kilder til affald på referencestrandene, efterfulgt af sanitært affald, operationelt affald og kabysaffald fra skibe. Hovedparten af affaldet kunne dog ikke umiddelbart relateres til specifikke kilder. Sammenligning af overvågningsdata fra referencestrandene med rapporterede data fra andre strandrensningsaktiviteter, fx fra Hold Danmark Rent, understøtter, at de overvågede referencestrande, som tiltænkt, i højere grad afspejler marint affald, som skylles op på kysten fra havet. Strandrensningsdata afspejler derimod i højere grad belastning fra turisme og andre rekreative aktiviteter på eller tæt på de pågældende strande samtidig med, at der også generelt registreres færre forskellige typer af affald.

De danske overvågningsdata har endnu ikke en sådan beskaffenhed, at de opfylder betingelserne for at vurdere eventuelle tidslige udviklinger i mængden af affald på strandene i henhold til OSPARs anbefalinger. Dette på trods af at KIMO Danmark nu i en årrække har overvåget affald på enkelte strande på den jyske vestkyst. En mindre statistisk analyse af affald registreret af KIMO Danmark på stranden ved Nymindegab indikerer dog et fald i drikkeflasker af plastik, glasskår fra flasker og køkkenaffald fra skibe i perioden 2011-2015.