Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nr. 175: Forundersøgelse af Ormstrup Sø

Søndergaard, M., Jensen, H., Nielsen, J.R. & Reitzel, K. 2015. Forundersøgelse af Ormstrup Sø. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 24 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 175. http://dce2.au.dk/pub/SR175.pdf

Sammenfatning

Ormstrup Sø er en 12 hektar stor sø beliggende i den sydlige del af Viborg kommune lidt nord for Ans. Søen er forholdsvis lavvandet med en største dybde på 4-5 m og en gennemsnitsdybde på 2,3 m. Søen kan periodisk være lagdelt om sommeren. Der er ingen egentlig tilløb til søen, og vandets opholdstid i søen er gennemsnitligt omkring 0,8 år.

Ormstrup er meget næringsrig – især hvad angår indholdet af fosfor og sommergennemsnittet for totalfosforindholdet det seneste måleår i 2010 var på 0,72 mg/l. Den gennemsnitlige sigtdybde var på 1,2 m og indholdet af klorofyl a på 40 µg/l. Fiskebestanden domineres af skalle og aborre. Der er ingen undervandsplanter i søen.

Sedimentet er meget blødt overalt i søen bortset fra de meget brednære områder. Indholdet af fosfor er især højt i de øverste 10 cm med totalfosforkoncentrationer på 150-200 µmol P/g tørvægt på de fem stationer, der er undersøgt. Under de 10 cm er koncentrationerne forholdsvis konstante og ligger omkring 40-90 µmol P/g TV. Der er en betydelig mobil pulje af fosfor i hele sedimentets dybde, der er undersøgt ned til 90 cm´s dybde.

Det molære forhold mellem jern og fosfor er meget lavt i overfladesedimentet (2,1-3,7), men stiger en smule med dybden (4,7-7,9). Det stiger dog ikke til værdier over 10, hvilket betyder, at der også kan forventes frigivelse af fosfor fra en eventuel ny blotlagt sedimentoverflade. Laboratorieforsøg med sediment fra søen viste en meget stor frigivelse af fosfor fra den nuværende sedimentoverflade, men en meget mindre frigivelse, hvis de øverste 40 cm blev fjernet.

Puljestørrelsen af mobilt fosfor i de øverste 10 cm er så stor, at den kræver tilsætning af omkring 200 g aluminium/m2, for at sedimentets fosforfrigivelse standses. En tilsætning i denne størrelsesorden er ikke mulig pga. af søens forholdsvis lave alkalinitet på 1,4 mekv./l. For at binde sedimentets fosforpulje skal man derfor lave en tilsætning, som bufres med f.eks. Ca(OH)2,  eller man skal anvende et produkt som Phoslock, som ikke påvirker alkaliniteten. Phoslock er 4-5 gange dyrere at anvende end aluminium.

Der er givet et overslag over udgiften ved at anvende og kombinere forskellige restaureringsmetoder i Ormstrup Sø. Den billigste metode vil være opfiskning af fredfisk (skaller), som vil koste 0,12-0,24 mio. kr. Opfiskning kan dog ikke forventes at give varige effekter, men kan evt. anvendes i kombination med sedimentfjernelse eller kemisk fosforfældning. Aluminiumtilsætning alene vil koste 0,9 mio. kr., hvortil kommer ekstra omkostninger til bufring, mens Phoslocktilsætning vurderes at ville koste omkring 4 mio. kr. Fjernelse af de øverste 20 cm sediment i søen vurderes at ville koste mellem 2,4 og 5 mio. kr.. Sedimentfjernelse af de øverste 20 cm + aluminiumtilsætning vurderes at koste 2,9-5,5 mio. kr., mens sedimentfjernelse af de øverste 20 cm + Phoslocktilsætning vurderes at koste 4,2-6,8 mio. kr.