Aarhus Universitets segl

Nr. 163: Atmosfærisk deposition 2014

Ellermann, T., Bossi, R., Christensen, J., Løfstrøm, P., Monies, C., Grundahl, L. & Geels, C. 2015: Atmosfærisk deposition 2014. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 88 s. –Videnskabelig rapport fra DCE–Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 163. http://dce2.au.dk/pub/SR163.pdf

Sammenfatning

Rapporten sammenfatter de vigtigste konklusioner fra Baggrundsovervågning af luftkvalitet og atmosfærisk deposition fra 2014. Overvågningen indgår som en del af det Nationale Program for Overvågning af Vandmiljøet og Naturen (NOVANA). Rapporten opsummerer hovedresultaterne vedrørende måling og beregning af atmosfæriske koncentrationer og depositioner af kvælstof-, fosfor- og svovlforbindelser, udvalgte tungmetaller og miljøfremmede organiske forbindelser samt koncentrationer af ozon.

Kvælstofdepositionen til danske farvandsområder (105.000 km2) er for 2014 beregnet med luftforureningsmodellen DEHM til 89 ktons N (8,4 kg N/ha) og til landområderne (areal 43.000 km 2) til 63 ktons N (15 kg N/ha). Den samlede kvælstofdeposition til vand- og landområderne er på basis af overvågningsresultaterne vurderet til at være faldet med ca. 35 % i perioden 1989-2014. Faldet i kvælstofafsætningen er relativt jævn i den første del af perioden, og er fladet noget ud i de seneste år. Dog ses variationer fra år til år på grund af ændringer i de meteorologiske forhold. Årsagen til faldet er reduktion i emissionerne på europæisk plan, herunder i Danmark.

Rapporten præsenterer resultater fra målinger af ammoniak på udvalgte naturmålestationer samt detaljerede beregninger af kvælstofdeposition til udvalgte naturområder. Disse beregninger udføres med lokalskalamodellen kaldet OML-DEP. Depositionen af fosfor i 2014 til de indre danske farvande (31.500 km2) og landområder (43.000 km2) estimeres til hhv. ca. 130 tons P og ca. 170 tons P. Det vurderes, at der ikke er sket væsentlige ændringer i koncentrationer og depositioner af fosfor i perioden 1989-2014.

Depositionen af svovlforbindelserne til danske landområder er for 2014 beregnet med DEHM til ca. 13,7 ktons S. Baseret på signifikante fald i koncentrationer og våddeposition vurderes det, at svovldepositionen er faldet med ca. 70 % siden 1989. Faldet i svovldepositionen er fortrinsvist sket i perioden frem til 2001, hvorefter depositionen har været forholdsvis konstant indtil 2007, hvor der igen observeres en tendens til en faldende svovldeposition. Faldet i depositionen følger udviklingstendensen for de europæiske emissioner af svovl. Faldet siden 2007 er for en stor del forårsaget af den faldende udledning af svovl fra skibstrafik i danske farvande.

Depositioner og koncentrationer af ni tungmetaller (Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, As, Cd, og Pb) i 2014 adskiller sig ikke væsentligt fra de seneste år. Over de seneste 24 år er der sket et fald i tungmetalniveauerne til mellem 16 og 60 % af niveauet i 1989. Størst fald ses for bly og cadmium. For de fleste af tungmetallerne har faldet været størst i perioden frem til sidste halvdel af 1990’erne, hvorefter ændringerne har været forholdsvis små.

Ozonkoncentrationen i baggrundsområderne har ligget på omtrent samme niveau siden slutningen af 1980’erne. Middel af AOT40 (mål for beskyttelse af vegetation mod skader fra ozon) for perioden fra 2009-2014 ligger under 6.000 ppb·timer på alle baggrundsmålestationer (Ulborg, Keldsnor, Lille Valby/Risø). I 2014 er der dermed ingen overskridelse af EU’s målværdi, som er gældende fra 2010. EU’s langsigtede mål for beskyttelse af vegetation (3.000 ppb·timer) blev i 2014 kun overskredet ved Risø og Ulborg.

Måling af våddeposition af miljøfremmede organiske stoffer ved Sepstrup Sande og Risø viser, at våddeposition i 2014 lå hhv. på omkring 104 og 115 μg/m2 for pesticider (19 stoffer), hvoraf over 60 % alene stammer fra prosulfocarb. Depositionen af nitrophenoler (6 stoffer) lå på hhv. 815 og 1155 μg/m2 og depositionen af PAH (22 stoffer) lå på hhv. 116 og 145 μg/m2. Resultaterne fra Sepstrup Sande undervurderer den årlige våddeposition grundet tekniske vanskeligheder med udstyret i januar-februar. Kapitlet indeholder endvidere en analyse af udviklingstendenserne for prosulfocarb, som har været særligt i fokus grundet fund af prosulfocarb i forbindelse med økologisk æbleproduktion.

Rapporten afsluttes med et Fokuspunkt med analyse af udviklingstendenserne for koncentrationerne af svovldioxid set i relation til nedsættelse af det tilladte svovlindhold i skibsbrændstof i forbindelse med årsskiftet 2014/2015. Svovldioxidkoncentrationerne i januar-maj 2015 faldt med 50-60 % set i forhold til gennemsnittet fra de samme måneder i de foregående fire år, hvilket vurderes at skyldes reducerede udledninger fra skibsbrændstof. I forbindelse med analysen blev der observeret udsædvanligt høje koncentrationer af svovldioxid i efteråret 2014, som formentligt stammer fra vulkanudbrud på Island.