Aarhus Universitets segl

Nr. 160: Ynglefugle i Tøndermarsken og Margrethe Kog 1975-2015

Clausen, P., Hounisen, J.P., Asferg, T., Thorup, O., Nielsen, H.H. & Vissing, M.S. 2016. Ynglefugle i Tøndermarsken og Margrethe Kog 1975-2015. Evaluering af effekten af en intensiveret rævebekæmpelse og evidensbaserede anbefalinger til forvaltningstiltag. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 84 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 160
http://dce2.au.dk/pub/SR160.pdf

 

 

Sammenfatning

Denne rapport er den sjette i en række af rapporter fra DCE, der er blevet udgivet siden 2003, vedrørende de faktorer, der påvirker ynglefuglenes antal, fordelinger og ynglesucces i Tøndermarsken.

Undersøgelser udført i årene 2002-2009, og overvågningsdata af ynglefuglenes antal siden 1975 og forekomst af rovpattedyr helt tilbage til 1950’erne, indgik i en ”analyse af udviklingen i fuglenes antal og fordeling med anbefalinger til forvaltningstiltag”, der blev afrapporteret i 2010. Rapporten konkluderede, at det især var en kombination af intensiveret landbrugsdrift (med opdyrkning og dræning) og høje tætheder af rovdyr og rovfugle, der i 1990’erne og 2000’erne havde bevirket et markant fald især i antallet af ynglende engfugle og kolonirugende måger, terner og klyder sammenlignet med 1970’erne og 1980’erne.    

Et af de anbefalede forvaltningstiltag var, at man i en periode kunne forsøge at bekæmpe rævene mere effektivt med henblik på at forøge ynglefuglenes ynglesucces og dermed på sigt fremme ynglebestandene.

Denne rapport opdaterer status for ynglefugle- og rævebestandene i området fra 2010-2015, og det evalueres, om det har været muligt at nedbringe rævebestanden i lokalområdet og forbedre ynglefuglenes ynglesucces.

Rapporten viser, at status for ynglefuglene i området overordnet set er uforandret siden 2009. Dvs. at for de arter, der dengang ikke opfyldte de målsætninger for antallet af ynglefugle i området, som fremgår af Miljøministeriets redegørelse: Beskyttelse og benyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken. Redegørelse 1999, er der stadig ikke konstateret en målopfyldelse. Det drejer sig om strandskade, vibe, dobbeltbekkasin, stor kobbersneppe, brushane, rødben, troldand og sortterne. I denne rapport tilføjes skeand til listen (var bedømt som usikker i sidste rapport). Målsætningerne vurderes som opfyldt for knopsvane, grågås, gravand, gråand, krikand, atlingand og knarand. 

Det konkluderes dernæst, at det ikke har været muligt at nedbringe rævebestanden ved bekæmpelsestiltaget. En observeret nedgang i rævebestanden det sidste studieår og forbedret ynglesucces for viberne dette år skyldtes ikke bekæmpelsen, men derimod et udbrud af ”hvalpesyge”, der decimerede rævebestanden ikke alene i Tøndermarsken, men i hele Sydvest- og Sønderjylland.

I rapportens kapitel 5 præsenteres erfaringer med forvaltning af engfugle i tre andre områder, naboområdet Rickelsbüller Koog, Tipperne og Bygholm-engen i Vejlerne, som viser, at en mere målrettet forvaltning af både bevanding og græsning, selv i situationer med mange rovdyr, kan sikre langt højere tætheder af ynglende engfugle end dem, der aktuelt forekommer i Tøndermarskens Ydre Koge.  

Rapporten afsluttes med at opdatere de anbefalinger, som statusrapporten fra 2010 gav til en fremtidig forvaltning af ynglefuglene i området. Her fastholder forfatterne, at der skal gennemføres en mere målrettet indsats, der forbedrer ynglefuglenes vilkår i yngleperioden, hvis man ønsker at fremme større bestande af ynglefugle i Ydre Koge.  Det indebærer sikring af fugtige områder, der både tiltrækker ynglefuglene og sikrer deres unger en bedre fødetilgang og højere vækstrater. Sikring af senere udbinding og maksimumtætheder for udbinding af kreaturer og heste, mhp. at undgå redetramp. Sikring af en mere effektiv fjernelse af lamme- og fårekadavere fra området, med henblik på at fjerne rævenes primære fødegrundlag. Sikring af tiltag, der kan reducere rov- og kragefugles muligheder for at yngle i området.

Endvidere bør det overvejes, at der fastlægges mere realistiske målsætninger for ynglefuglenes antal i området, da de aktuelle målsætninger er baseret på en periode med unaturligt og markant lavere rævebestande end de, der findes i dag.