Aarhus Universitets segl

Nr. 157: Indikatorer for terrestriske naturtyper inden- og udenfor habitatområderne, 2013

Nielsen, K.E., Nygaard, B., Bladt, J., Damgaard, C. & Ejrnæs, R. 2015. Indikatorer for terrestriske naturtyper inden- og udenfor habitatområderne, 2013. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 46 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 157
http://dce2.au.dk/pub/SR157.pdf

Sammenfatning

NOVANAs naturtypeprogram har til formål at give et repræsentativt billede af tilstand og udvikling i terrestriske naturtyper på Habitatdirektivets Bilag I samt beskrive sammenhænge mellem påvirkninger, tilstand og udvikling.

I første programperiode (2004-2010) omfattede NOVANA-programmet 18 lysåbne og 10 skovdækkede naturtyper ud af de 44 terrestriske naturtyper, der er registreret i Danmark.

Denne rapport omfatter en rapportering af de indsamlede data fra 2011-13 for de 18 lysåbne naturtyper, der blev overvåget i første programperiode. Desuden er der en beskrivelse af overvågningsprogrammets indikatorer.  Disse indikatorer er forskellige for de forskellige naturtyper. For hver indikator er der valgt to tærskelværdier der beskriver en økologisk forandring som på sigt ville kunne ændre artssammensætningen og dermed ændre naturtypen.

Der er foretaget en sammenligning af en række indikatorer inden for og uden for habitatområderne. Overordnet set er der for de fleste undersøgte indikatorers vedkommende en bedre status inden for end uden for habitatområderne.