Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nr. 144: Telemålingsbaseret klassifikation af strukturelle enheder i kyst-habitatnaturtyperne

Groom, G., Juel, A. & Ejrnæs, R. 2015. Remote sensing based classification of structural elements of coastal habitats. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 44 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 144. http://dce2.au.dk/pub/SR144.pdf

Sammenfatning

Inddragelse af flere habitatnaturtyper i NOVANAs naturtypeovervågning stiller nye krav til overvågningen. For flere af disse naturtyper er det i mindre grad vegetationens artssammensætning og de kemiske parametre, der er centrale for at vurdere tilstand og udvikling, men i højere grad strukturelle forhold, såsom arealets udbredelse, geomorfologi, dækning af vedplanter, dværgbuske m.m., der er afgørende. Projektet omfatter 14 kystnære naturtyper, herunder stenstrande og klittyper, hvor telemålingsdata i form af flyfotos (orthofotos) er benyttet som supplement til den feltbaserede kontrolovervågning.

I den seksårige EU-rapportering af bevaringsstatus for habitatnaturtyperne indgår areal, udbredelse og naturtypernes struktur og funktion. Med telemåling (flyfotos og/eller satellitbilleder) vil det være muligt at overvåge hele den danske kystzone, mens traditionelle feltbaserede metoder kun dækker habitatområderne eller et stikprøvebaseret udsnit af kystzonen.

Projektet har vist at metoden er brugbar til at identificere og kortlægge strukturelle elementer. En endelig implementering af metoden i NOVANA overvågningen kræver yderligere udvikling baseret på de allerede indsamlede data, men allerede nu er der god grund til at være optimistisk for de fremtidige anvendelsesmuligheder.

Denne videnskabelige rapport beskriver mulighederne for automatiseret klassifikation af strukturelle indikatorer i danske kyst-habitatnaturtyper, vha. orthofotos og højdemodeller, til udvikling af en forbedret overvågning og kortlægning af disse habitatnaturtyper i ift. hvad der er muligt med traditionelle feltbaserede metoder. Vurderingen koncentrerer sig om brugen af telemålingsbaserede data tilgængelige omkring år 2010 og en klassifikation af strukturer observeret i dette år. Rapporten inkluderer en vurdering af klassifikationsmuligheder, klassifikationssikkerheder og opstillingen af adskillelsesparametre baseret på indrapporterede feltreferencedata fra 2012.