Aarhus Universitets segl

Nr. 142: Miljøfremmede stoffer og metaller i vandmiljøet. NOVANA. Tilstand og udvikling 2004-2012

Boutrup, S., Holm, A.G., Bjerring, R., Johansson, L.S., Strand, J., Thorling, L., Brüsch, W., Erntsen, V., Ellermann, T. & Bossi, R. 2015. Miljøfremmede stoffer og metaller i vandmiljøet. NOVANA. Tilstand og udvikling 2004-2012. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 242 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 142. http://dce2.au.dk/pub/SR142.pdf

Sammenfatning

Resultatet af overvågning af miljøfremmede stoffer og metaller i vandmiljøet som en del af NOVANA er sammenfattet i nærværende rapport. Overvågningen omfatter kilderne til stoffernes tilførsel til vandmiljøet, dvs. nedbør og tørdeposition fra luften samt spildevandet. Vandmiljøet omfatter grundvand samt fersk og marin overfladevand. Overvågningen i overfladevand omfatter undersøgelse af såvel vand og sediment som biota.

Rapporten omfatter data fra perioden 2004 til 2012, samt for ferskvand og nogle af punktkilderne også data fra 2013. Data er præsenteret med beskrivelse af koncentrationen af de enkelte stoffer, og i det omfang der foreligger kvalitetskrav eller vurderingskriterier fra konventioner, er de fundne koncentrationer vurderet i forhold til disse.

Der er foretaget en beskrivelse af den tidslige udvikling i det omfang, der er tilstrækkeligt datagrundlag. I de tilfælde, hvor det ikke været muligt at påvise statistisk signifikant faldende eller stigende koncentrationsniveau, kan det ikke udelukkes, at det ville have været muligt at påvise en udvikling med et større datagrundlag. Det må således forventes, at de kommende års overvågning bidrager til, at der i højere grad kan påvises udviklingstendenser. 

Der indgår data fra en række forskellige punktkilder, og i det omfang der har været tilstrækkeligt datagrundlag, er der foretaget en beregning af de gennemsnitligt årligt udledte mængder fra de enkelte punktkilder.

Den operationelle overvågning i ferskvand er tilrettelagt som kampagner, hvor der i en kampagne er undersøgt søer og vandløb, hvor regnbetingede udledninger fra separat- og fælleskloakerede områder er potentielle kilder i oplandet til påvirkning af vandområder, og i en anden kampagne er der undersøgt vandområder, hvor landbrug og spredt bebyggelse er potentielle kilder. Der er foretaget en statistisk analyse af eventuelle forskelle på koncentrationerne af stofferne i vandområder med de forskellige potentielle kilder. 

Rapporten indeholder en gennemgang af de stofgrupper, der har været med i overvågningen i perioden 2004 til 2012/2013.