Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nr. 117: Havfugle og sæler i det sydøstlige Grønland. Resultater fra en undersøgelse i juli 2014

Boertmann, D. & Rosing-Asvid, A. 2014. Seabirds and seals in Southeast Greenland. Results from a survey in July 2014. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 42 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 117
http://dce2.au.dk/pub/SR117.pdf

Sammenfatning

Denne rapport præsenterer resultaterne af et skibsbaseret togt, der havde to formål: Dels at kortlægge og optælle fuglefjelde og -øer i området mellem Prins Christian Sund og Tasiilaq og dels at besøge og beskrive nogle levesteder (formentlig ynglesteder) for spættet sæl. Disse steder blev benyttet af et antal spættede sæler, der blev forsynet med satellitsendere på øgruppen Qeqertat lige øst for Kap Farvel i 2009 og 2010.

I alt blev 73 fuglefjelde og -øer besøgt i den pågældende region. Dertil kommer elleve tilsvarende steder besøgt mellem Nanortalik og Prins Christian Sund. Den mest udbredte og talrige art var tejsten, som blev fundet i 44 ynglekolonier i regionen. Næsttalrigest var hvidvinget måge og gråmåge med henholdsvis 21 og 27 kolonier. Almindelig ederfugl blev fundet på 15 øer og rider kun på fem fuglefjelde - yderligere ni steder blev besøgt, hvor den tidligere har ynglet.

Det skal nævnes, at ynglesæsonen blev vurderet til at være dårlig for flere arter, fordi foråret var forsinket og fordi der stadig lå store snefaner helt ned til havniveau på mange af de lave øer. Men på trods heraf kan det konkluderes, at ynglefuglefaunaen langs kysterne i Sydøstgrønland (syd for Tasiilaq) er fattig; både i antal fugle, antal arter og ved de meget spredt beliggende ynglekolonier.

Flere steder langs kysten blev undersøgt for tilstedeværelse af spættet sæl og gråsæl. Et sporingsstudie af sæler mærket på øgruppen Qeqertat øst for Nanortalik i 2009 og 2010 (Rosing-Asvid et al. 2013) viste, at mindst fire af de mærkede spættede sæler (ud af tolv) foretog lange ture op langs kysten formentlig til ynglepladser, samt at en ung gråsæl også søgte herop (Figur 23). Hverken grå- eller spættede sæler blev observeret med sikkerhed her, men der indsamledes viden om disse meget afsides liggende levesteder.