Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nr. 115: Vindmøller på § 3-beskyttede naturarealer. Potentielle konsekvenser for biodiversitet, fugle og flagermus

Nygaard, B., Elmeros, M., Holm, T.E., Kahlert, J., Moeslund, J.E., Therkildsen, O.R., Søgaard, B. & Ejrnæs, R. 2014. Vindmøller på § 3-beskyttede naturarealer. Potentielle konsekvenser for biodiversitet, fugle og flagermus. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 192 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 115.
http://dce2.au.dk/pub/SR115.pdf

Sammenfatning

I denne rapport er de direkte og indirekte konsekvenser for biodiversiteten ved opførelse af vindmøller på § 3-beskyttede arealer beskrevet særskilt for stedbundne arter og deres levesteder (enge, overdrev, moser, heder, strandenge, kystklitter, søer og vandløb) og for højmobile arter (fugle, flagermus og terrestriske pattedyr). I rapporten er der endvidere foretaget en udredning af principperne for afværgeforanstaltninger og kompenserende tiltag, herunder mulighederne for etablering af erstatningsnatur. Beskrivelserne bygger på den eksisterende viden og faglige skøn.

Konflikter mellem fugle og vindmøller har været et tema i forbindelse med havvindmølleparker og landbaserede møller gennem mange år, og gennem de sidste 10 år har der været stigende opmærksomhed på vindmøllers betydning i forhold til beskyttelsen af flagermus. Derfor er der i rapporten særligt fokus på disse artsgrupper.