Aarhus Universitets segl

Nr. 45: Havfuglekolonier i Melville Bugt

Boertmann, D. & Huffeldt, N.P. 2012. Seabird colonies in the Melville Bay, Northwest Greenland. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 34 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 45 http://www.dmu.dk/Pub/SR45.pdf

 

Sammenfatning

Denne rapport beskriver resultaterne af at skibsbaseret fugletællingstogt i Melville Bugt. Målet var at besøge så mange som muligt at de i forvejen kendte havfuglekolonier (dvs. fuglefjelde og fugleøer) og at finde nye. Togtet var finansieret af Råstofdirektoratet, og resultaterne skal indgå som baggrundsviden i forbindelse med DCE’s vidensbaserede rådgivning omkring olieefterforskning, og de stilles desuden til rådighed for de olieselskaber, der skal udarbejde miljøvurderinger af deres aktiviteter.

Som transportmiddel og observationsplatform benyttedes en 43 fods sejlbåd (Figur 1), og togtet foregik i august. Dette er ikke optimalt for at registrere havfuglekolonier, men havisen i Melville Bugt forhindrer normalt sejlads i juni og juli.

De sejlede ruter og undersøgte kyster ses på Figurerne 2, 3 og 4.

Resultaterne viser at tætheden af ynglekolonier for havfugle er lav sammenlignet med andre nordvestgrønlandske kyststrækninger, og at kolonierne i de flestes tilfælde er små. Koloniernes fordeling fremgår af Figurerne 5, 8, 10 og 12.

Det undersøgte områdes vigtigste havfuglekoloni er øgruppen Saatut/Sabine Øer. Her er en stor koloni af havterne (vurderet til ca. 3000 par), og Grønlands største forekomst af ynglende Sabinemåger findes her, idet der var mindst 500 par. Der er desuden en større koloni af ederfugle (mindst 55 par). De mest udbredte koloniynglende havfugle i området var tejst og gråmåge. Af mere bemærkelsesværdige observationer kan nævnes at der sås lunder ved Thom Ø og Thayers måger ved et fuglefjeld nær Nuussuaq. Der fandtes flere kolonier af hvidvinget måge og den nordligste af disse var 240 km nord for den hidtil nordligste i Vestgrønland. Om der er tale om en udvidelse af yngleområdet, eller de blot har været overset kan ikke afgøres. Omkring Fisher Øer sås flere ismåger. Der er ingen kendte ynglesteder for denne rødlistede art i Melville Bugt-området, men deres tilstedeværelse tyder på, at der må være en mindre koloni i nærheden.

Undervejs blev der optaget støj i vandet (Figur 15 og 16), idet flere olieselskaber samtidigt udførte seismiske undersøgelser i deres licensblokke længere ude i Baffin Bugt.