Aarhus Universitets segl

Nr. 4: Vandløb 2010

Windolf, J., Wiberg-Larsen, P., Bøgestrand, J., Larsen, S.E., Thodsen, H., Bjerring, R., Ovesen, N.B., Kjeldgaard, A. & Kronvang, B. 2011: Vandløb 2010. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 46 s. – Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 4. http://www.dmu.dk/Pub/SR4.pdf

Sammenfatning

Dette års rapport fokuserer stort set alene på vand- og stofafstrømningen fra land til de kystnære havområder, samt på en beskrivelse af udviklingen i vandløbenes indhold af kvælstof og fosfor.

Der bringes således ingen data fra NOVANA programmets økologiske del. Årsagen er dels at rapporteringen i 2011 er nedprioriteret til fordel for løsning af andre opgaver for Miljøministeriet, dels at der fx ikke har været tilstrækkelig med data til rådighed til at beskrive udviklingen i økologisk tilstand. Der henvises i den forbindelse til sidste års vandløbsrapport.

Indholdet af kvælstof og fosfor i vandløbene er faldet siden 1989. Reduceret udvaskning fra de dyrkede arealer har hovedansvaret for, at kvælstofindholdet i gennemsnit er reduceret med ca. 38 %, mens reduktionen for fosfors vedkommende på ca. 34 % skyldes forbedret spildevandsrensning i byområder og for virksomheder. De samlede udledninger af fosfor med spildevand fra punktkilder er således faldet fra omkring 4900 tons fosfor i 1990 til 700-800 tons fosfor de seneste år. Koncentrationerne af kvælstof og fosfor i vandløbene er dog stadig henholdsvis 3-4 gange og 2-3 gange så høje som de, man finder i upåvirkede naturvandløb, målt som gennemsnit for hele landet.

Der blev fundet lignende reduktioner i den samlede tilførsel fra land af kvælstof og fosfor til de danske kystvande for perioden 1990-2010. Reduktionen i kvælstof-, og især fosforudledningen, er dog endnu større, henholdsvis 51 og 64 % beregnet for den vandføringsvægtede koncentration. For kvælstof er der alene for den såkaldt diffuse tilførsel (udvaskning fra dyrkede og udyrkede arealer, samt bidrag fra ejendomme, som ikke er tilkoblet offentlige renseanlæg) tale om en reduktion på ca. 41 %.

Udledningen fra land blev for 2010 beregnet til hhv. ca. 55 000 tons kvælstof og ca. 2400 tons fosfor. Disse udledninger er hhv. 28 og 23 % mindre end gennemsnittet for perioden 1990-2009. Samtidig var vandafstrømningen i 2010 på 323 mm stort set af samme størrelse som gennemsnittet for 1990-2009 (320 mm). Der er dog en vis usikkerhed på de beregnede udledninger (se sidste års rapport).

Til opgørelsen af afstrømningen til kystvandene er anvendt modellering for de såkaldt umålte oplande (dvs. oplande uden målestationer for stoftransport). Selvom det er foretaget nødvendige korrektioner i denne forbindelse, er der et grundlæggende behov for at udvikle og forbedre de anvendte modeller.