Aarhus Universitets segl

Nr. 27: Etableringen af permanente transekter til monitering af mosser ved henholdsvis Zackenberg (højarktis) og Kobbefjord (lavarktis)

Hassel, K., Prestø, T. & Schmidt, N.M. 2012. Bryophyte diversity in high and low arctic Greenland. Establishment of permanent monitoring transects and bryophyte mapping in Zackenberg and Kobbefjord 2009-2010. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 42 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 27. http://www.dmu.dk/Pub/SR27.pdf

 

Sammendrag

Denne rapport opsummerer etableringen af permanente transekter til monitering af mosser ved henholdsvis Zackenberg (højarktis) og Kobbefjord (lavarktis). Transekterne ved Zackenberg og Kobbefjord blev etableret i henholdsvis 2009 og 2010. I forbindelse med etableringen af transekterne blev der gennemført en detaljeret kortlægning af mos-samfundene på de to lokaliteter.

På begge lokaliteter var mosser en af de vigtigste vegetationskomponenter, både hvad angår artsdiversitet og hyppighed. Ved Zackenberg var artsdiversiteten af mosser højere end for karplanter i alle transekter, undtaget transekter i snelejer og højtliggende kær. I de fleste transekter var mosser desuden den dominerende gruppe mht. hyppighed. I Kobbefjord var artsdiversiteten af mosser også større end karplanternes i de fleste transekter, men mosser var aldrig den dominerende gruppe mht. hyppighed.

De permanente moniteringstransekter muliggør ved fremtidige gen-analyser en detaljeret vurdering af ændringerne i diversiteten af mosser i Grønland. Alle de indsamlede data er tilgængelige via databasen for Greenland Eco-system Monitoring (www.g-e-m.dk).