Aarhus Universitets segl

Nr. 21: Kriterier for gunstig bevaringsstatus for udvalgte arter omfattet af EF-habitatdirektivet

Elmeros, M., Søgaard, B., Wind, P. & Ejrnæs, R. 2012. Kriterier for gunstig bevaringsstatus for udvalgte arter omfattet af EF-habitatdirektivet. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 114 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 21
http://www.dmu.dk/Pub/SR21.pdf

 

Sammenfatning

I denne rapport beskrives de overordnede principper og retningslinjer, som EU-Kommissionen har fastlagt for medlemslandenes vurderinger af bevaringsstatus for arter og naturtyper omfattet af Habitatdirektivets bestemmelser.

Til vurdering af arters bevaringsstatus på nationalt, biogeografisk niveau indgår fire overordnede parametre: 1) bestand 2) udbredelsesområde og
-areal 3) levestedets størrelse og 4) fremtidsudsigten. Parametrene, som indgår i vurderingen af bevaringsstatus for naturtyper, er: 1) udbredelse 2) areal 3) struktur og funktion og 4) fremtidsudsigter.

Endvidere opstiller rapporten kriterier for gunstig bevaringsstatus for 22 arter opført på Habitatdirektivets bilag II og IV. Arterne er fordelt på tolv pattedyr, ét krybdyr, seks padder, én dagsommerfugl, én guldsmed og én karplante.

Kriterierne skal udgøre grundlaget for vurdering af arternes bevaringsstatus på nationalt, biogeografisk niveau og på lokalt niveau på grundlag af overvågningen af arterne. Til hver parameter er knyttet flere egen­skaber, der alle kan relateres til fire overordnede parametre, som Habitatdirektivet kræver opfyldt for at sikre gunstig bevaringsstatus for arterne.

Kriterierne danner bl.a. grundlag for naturplanlægning og overvågnings­programmer til vurdering af arternes bevaringsstatus, ligesom de kan danne udgangspunkt for en tilstandsvurdering af levesteder for arterne, indtil der er opstillet kvantitativt baserede, objektive modeller til estimering af kvaliteten af levesteder og deres bæregrundlag for lokale bestande.