Aarhus Universitets segl

Nr. 20: Miljømoniteringsundersøgelse 2011 i Nalunaq, Sydgrønland

Bach, L., Asmund, G. & Søndergaard, J. 2012. Environmental Monitoring at the Nalunaq Gold Mine, South Greenland, 2011.  Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 42 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 20. http://www.dmu.dk/Pub/SR20.pdf

 

Sammenfatning

Denne ottende miljømoniteringsundersøgelse blev udført i Nalunaq området, ca. 40 km fra Nanortalik, Sydgrønland, fra 2. til 12. september 2011. Moniteringsundersøgelserne foretages for at spore og undgå uønskede virkninger af mineindustrien på miljøet. Siden moniteringen i 2010 er mineselskabet Angel Mining Gold A/S begyndt at bryde ny malm, men transporterer også tidligere brudt malm med lav lødighed tilbage til minen med minekøretøjer med begrænset hastighed og lasteevne. Guldet udvindes ved brug af kemisk udvinding (Carbon-in-Pulp) med brug af cyanid. Grundet cyanid anvendelsen til udtrækning af guld fra malmen, føres der streng kontrol med, at udsivninger af cyanid fra minen ud i dalen holder sig under de fastsatte grænseværdier.

Blåmusling, blæretang og alm. ulk blev indsamlet på 4-5 stationer i Kirkespirbugten, ørreder blev fisket i Kirkespirelven og snekruslav Flavocetraria nivalis blev samlet på 20 stationer i Kirkespirdalen og ved bugten. Lav blev endvidere transplanteret fra et uforurenet område (AMIT) til mineområdet. Alle prøver blev analyseret for 12 grundstoffer: arsen (As), guld (Au), cadmium (Cd), kobalt (Co), krom (Cr), kobber (Cu), jern (Fe), kviksølv (Hg), nikkel (Ni), bly (Pb), selen (Se) og zink (Zn). Resultaterne blev sammenholdt med baggrundsniveauet målt i 1998-2001 og med resultaterne fra de tidligere moniteringsundersøgelser.

Det marine miljø var i 2011 kun ganske svagt påvirket af mineaktiviteterne. Der blev ikke fundet forhøjede grundstofkoncentrationer i muslinger og i ulkelever, mens tang havde svagt forhøjede koncentrationer af Cu på alle marine stationer inklusiv referencestationen. Desuden blev der fundet lettere forhøjede værdier af Au samt Co i tang ved enkelte stationer.

I det ferske vandmiljø blev der i 2011 fundet indikationer på let forhøjede koncentrationer af metallerne Cd og Pb i lever fra ørred.

I det terrestriske miljø var der i laver fra områderne ved pieren, depotet for knust gråbjerg og ved minen og lejren signifikant forhøjede koncentrationer af Cu, Cr, As og Co sammenlignet med baggrundsniveauer ligesom i de tidligere år. Koncentrationerne af metaller i de transplanterede laver var i 2011 lavere i forhold til 2007 og 2008, men højere end i 2010. Forhøjelserne formodes især at skyldes mineaktiviteter i forbindelse med udendørs knusning ved 300 m portalen, transport af højlødig malm fra depotet ovenfor kajen tilbage til minen i udvindingsøjemed samt vejstøv.

Forholdet mellem koncentrationerne af Cu, Cr, As og Co i lav og den vinkelrette afstand til vejen blev undersøgt for perioden 2005-11. For alle metalkoncentrationer var der et signifikant fald med stigende afstande til vejen med undtagelse af de to mest belastede stationer 11-t samt 20-t. Der blev fundet forhøjede koncentrationer af As og Co i en afstand af op til ca. 2000 m fra vejen, mens Cr koncentrationen nåede baggrundsniveauet ca. 1000 m fra vejen og Cu koncentrationen i ca. 500 m fra vejen. Den beskrevne påvirkning på miljøet i Kirkespirdalen, både terrestrisk, ferskvands, og marint, anses for at være begrænset og påvirkningen er generelt mindre end under minedriften i 2004-2009.