Aarhus Universitets segl

Nr. 2: Atmosfærisk deposition 2010

Ellermann, T., Andersen, H.V., Bossi, R., Christensen, J., Løfstrøm, P., Monies, C., Grundahl, L. & Geels, C. 2011: Atmosfærisk deposition 2010. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 109s. –Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 2. http://www2.dmu.dk/Pub/SR2.pdf

Sammenfatning

Rapporten sammenfatter de vigtigste konklusioner fra Baggrundsovervågning af luftkvalitet og atmosfærisk deposition fra 2010. Overvågningen indgår som en del af det Nationale Program for Overvågning af Vandmiljøet og Naturen (NOVANA). Rapporten opsummerer hovedresultaterne vedrørende måling og beregning af atmosfæriske koncentrationer og depositioner af kvælstof-, fosfor- og svovlforbindelser, udvalgte tungmetaller og miljøfremmede organiske forbindelser samt koncentrationer af ozon. 

Kvælstofdepositionen til danske farvandsområder (105.000 km2) er for 2010 beregnet med luftforureningsmodellen DEHM til 71 ktons N (6,8 kg N/ha) og til landområderne (areal 43.000 km2) til 55 ktons N (13 kg N/ha). Den samlede kvælstofdeposition til vand- og landområderne er på basis af overvågningsresultaterne vurderet til at være faldet med henholdsvis ca. 27 og 31% i perioden 1989-2010. Udviklingstendens for afsætning til vandområder er lidt mindre (ca. 13%) end tidligere rapporteret. Det skyldes revision i måleprogrammet, som har givet et ændret grundlag for beregning af udviklingstendensen. Ændringen ligger indenfor usikkerheden på bestemmelsen af udviklingstendensen. Faldet i kvælstofafsætningen er relativt jævn gennem hele perioden. Dog ses variationer fra år til år på grund af ændringer i de meteorologiske forhold fra år til år. Årsagen til faldet er reduktion i emissionerne på europæisk plan, herunder i Danmark.  

Rapporten præsenterer resultater fra målinger af ammoniak på udvalgte naturmålestationer samt detaljerede beregninger af kvælstofdeposition til udvalgte naturområder. Disse beregninger udføres med lokalskalamodellen kaldet OML-DEP. 

Depositionen af fosfor i 2010 til de indre danske farvande (31.500 km2) og landområder (43.000 km2) estimeres til hhv. ca. 130 tons P og ca. 170 tons P. Det vurderes, at der ikke er sket væsentlige ændringer i koncentrationer og depositioner af fosfor i perioden 1989-2010. 

Depositionen af svovlforbindelserne til danske landområder er for 2010 beregnet med DEHM til ca. 12 ktons S. Baseret på signifikante fald i koncentrationer og våddeposition vurderes det, at svovldepositionen er faldet med ca. 72% siden 1989. Faldet i svovldepositionen er fortrinsvist sket i perioden frem til 2001, hvorefter depositionen har været forholdsvis konstant indtil 2007, hvor der igen observeres en tendens til en faldende svovldeposition. Faldet i depositionen følger udviklingstendensen for de europæiske emissioner af svovl. 

Depositioner og koncentrationer af ni tungmetaller (Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, As, Cd, og Pb) i 2010 adskiller sig ikke væsentligt fra de seneste år. Over de sidste 20 år er der sket et fald i tungmetalniveauerne til mellem 16 og 60% af niveauet i 1990. Størst fald ses for bly og cadmium. For de fleste af tungmetallerne har faldet været størst i perioden frem til sidste halvdel af 1990’erne, hvorefter ændringerne har været forholdsvis små. 

Ozonkoncentrationen i baggrundsområderne har ligget på omtrent samme niveau siden slutningen af 1980’erne. Middel af AOT40 (mål for beskyttelse af vegetation mod skader fra ozon) for perioden fra 2006-2010 ligger under 6.000 ppb·timer på alle baggrundsmålestationer (Ulborg, Keldsnor, Lille Valby/Risø). Der er dermed ingen overskridelse af EU’s målværdi, som er gældende fra 2010. EU’s langsigtede mål for beskyttelse af vegetation (3.000 ppb·timer) blev imidlertid overskredet ved Ulborg (3.900 ppb·timer) og Keldsnor (3.400 ppb·timer) i 2010.

Måling af våddeposition af miljøfremmede organiske stoffer ved Sepstrup Sande og Lille Valby/Risø, Roskilde viser, at våddeposition i 2010 lå på omkring 102 og 161 ?g/m2 for pesticider (19 stoffer), hvor af mere end 80% stammer alene fra MCPA og prosulfocarb. Depositionen af nitrophenoler (6 stoffer) lå på omkring 700 og 1500 ?g/m2 og depositionen af PAH (21 stoffer) lå på 65 og 110 ?g/m2. Ved Sepstrup Sande mangler resultater for november-december grundet frostsprængning af opsamlingsflaske.

Endelig indeholder rapporten et fokuspunkt, som præsenterer resultater fra målekampagnerne fra 2004 til 2009, hvor der blev målt flukse af ammoniak på Idom Hede. Resultaterne fra fluksmålingerne sammenlignes med resultaterne fra modelberegninger af flukse. Generelt ses god overensstemmelse mellem målinger og model, men sammenligningen peger også på nogle punkter, hvor der fortsat er behov for forbedring af modellens beskrivelse af ammoniakfluksen.