Aarhus Universitets segl

Nr. 518: Forbedring af drivhusgasopgørelsen for Færøerne

Nielsen, O.-K., Winther, M., Mikkelsen, M.H., Bruun, H.G. & Gyldenkærne, S. 2022. Improving the greenhouse gas inventory for the Faroe Islands. Aarhus University, DCE. Danish Centre for Environment and Energy, 47 pp. Scientific Report No. 518.
http://dce2.au.dk/pub/SR518.pdf

Sammenfatning

Kongeriget Danmark har ratificeret FN’s rammekonvention om klimaforandringer (klimakonventionen – UNFCCC) og er derfor underlagt krav om årligt at beregne og rapportere emissioner af drivhusgasser. De forbedringer, der er lavet i forbindelse med dette projekt blev delvist inkluderet i rapporteringen til UNFCCC i 2021 og fuldstændigt i 2022 afleveringen.

Rapporteringerne til UNFCCC er underlagt revisioner (reviews), hvor et internationalt hold af eksperter sammensat af UNFCCC-sekretariatet analyserer rapporteringen og formulerer anbefalinger til forbedringer. Gennem denne review-proces er der fremkommet specifikke anbefalinger relateret til Færøernes del af den samlede emissionsopgørelse for Kongeriget.

I dette projekt er den færøske emissionsopgørelse blevet analyseret med henblik på at vurdere overholdelsen af kravene i UNFCCC retningslinjer for rapportering (UNFCCC, 2013) og IPCC’s retningslinjer (IPCC, 2006). Fokus har været på at sikre, at emissionsopgørelsen er komplet med hensyn til dækning af kilder samt at sikre den bedst mulige nøjagtighed af emissionsopgørelsen. Resultaterne af denne analyse og de forbedringer, der er foretaget på baggrund heraf, er beskrevet for hver af hovedsektorerne som defineret af IPCC i denne rapport.

For energisektoren, så viste analysen, at emissionsopgørelsen var komplet i forhold til dækning af kilder og gasser. Der blev dog identificeret to områder, hvor emissionsopgørelsen kunne forbedres og som blev adresseret som en del af dette projekt. Emissionerne fra vejtransport blev tidligere rapporteret som en samlet total uden skelnen mellem køretøjskategorier. Dette blev adresseret ved anvendelse af data fra Færøerne kombineret med antagelser og data fra den danske vejtransportmodel. Dette muliggjorde en opdeling på køretøjskategorier (personbiler, varebiler, lastbiler og busser samt motorcykler og knallerter). Det andet område, der blev identificeret var manglen på en referencemetode for Færøerne for energisektoren. Baseret på import/eksport data fra Færøernes Statistik er der udarbejdet en første udgave af referencemetoden og den blev inkluderet i rapporteringen til UNFCCC. Sammenligningen mellem referencemetoden og sektormetoden viser store afvigelser for nogle år, og dette bør undersøges nærmere i fremtiden.

For industrielle processer og produktanvendelse viste analysen, at den vigtigste kilde (anvendelsen af fluorerede gasser) var komplet. Da der ikke er nogen tung industri i Færøerne med relaterede procesemissioner, så blev der kun identificeret to meget små kilder, som manglede i emissionsopgørelsen. Disse to kilder var anvendelsen af smøreolie samt anvendelsen af voks (i form af levende lys). Statistiske data blev indsamlet, hvilket muliggjorde beregningen af emissioner fra disse aktiviteter baseret på den simple metode (Tier 1) beskrevet i IPCC’s 2006-retningslinjer.

For landbrugssektoren viste analysen, at flere kilder hidtil havde være udeladt fra emissionsopgørelsen (f.eks. emissioner fra handelsgødning, udbringning af husdyrgødning, afgrøderester og udvaskning), og at der for øvrige kilder blev anvendt en simpel metode (Tier 1). De identificerede mangler blev adresseret gennem dette projekt, og resultaterne blev inkluderet i rapporteringen til UNFCCC i 2022.

Arealanvendelse og ændringer i arealanvendelse (LULUCF) var ikke en del af den færøske emissions-opgørelse. Som en del af dette projekt er der udarbejdet en emissionsopgørelsen for LULUCF-sektoren i Færøerne. Dette indebar udarbejdelsen af en arealanvendelsesmatrice for Færøerne og beregning af emissioner for alle relevante arealanvendelseskategorier (skov, græsarealer og bymæssig bebyggelse). Resultaterne blev inkluderet i 2022-rapporteringen til UNFCCC.

Der var ikke tidligere rapporteret emissioner fra affaldssektoren i den færøske emissionsopgørelse. Som en del af dette projekt er emissioner fra affaldsdeponier og spildevandsbehandling blevet inkluderet i emissionsopgørelsen, og blev rapporteret i 2021 til UNFCCC. I fremtiden bør det overvejes, om det er relevant at inkludere emissioner fra biogasanlæg (et anlæg åbnede i 2020) og kompostering i emissionsopgørelsen.

Samlet set var ændringerne i emissioner for energisektoren, industrielle processer og affaldssektoren meget begrænsede. Den største ændring kom fra inkluderingen af emissioner fra affaldssektoren. De største ændringer skete på baggrund af de forbedringer, der blev foretaget i landbrugssektoren og LULUCF-sektoren.

Da emissionerne fra landbrugssektoren og LULUCF-sektoren er relativt konstante over tid, så er ændringen i Færøernes samlede emission også relativt konstant gennem tidsserien.

Procentuelt er den største ændring for 1994, hvor de gennemførte forbedringer har medført en stigning i de beregnede emissioner på 22 %. For de fleste år er betydningen af forbedringerne på den samlede emission en stigning på mellem 10 og 15 %. Den laveste betydning er for 2018, hvor forbedringerne medførte en stigning på 9,3 %