Aarhus Universitets segl

Nr. 513: Overvågning af vådområder 2018 – 2019 – 2020 - 2021

Hoffmann, C.C., Audet, J., Ovesen, N.B. og Kjeldgaard, A. 2021. Overvågning af vådområder 2018 - 2019 – 2020 - 2021. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 80 s. - Videnskabelig rapport nr. 513.
http://dce2.au.dk/pub/SR513.pdf

Sammenfatning

I årene 2018-2019 – 2020 – 2021 blev der foretaget overvågning af 12 genetablerede vådområder med henblik på at dokumentere de miljømæssige effekter af genopretningen af disse områder. De overvågede vådområder indbefatter 8 lavvandede søer: Torsted Sø (lille sø med store vådengsarealer), Tissing Vig, Slivsø, Mollerup, Hundsø Nord, Grynderup Sø (også store engarealer), Mjels Sø og Bundsø; 2 ådalsprojekter: Tolstrup Enge og Rævs Å; 2 eng - moseområder: Feldsted Kog og Gundesbøl Å.

Måleprogrammet bestod i vandføringsmålinger i ind- og udløb fra vådområderne samt vandprøvetagning samme steder til analyse for nitrat-N, total kvælstof (TN), fosfat-P og total fosfor (TP). Der er beregnet månedlige vandtransporter for indløb og udløb samt opstillet stoftransporter for ind- og udløb. Endelig er der beregnet årlige vand- og stofbalancer for vådområderne.

Massebalanceresultaterne viser, at nitratfjernelse varierer fra 34 til 320 kg NO3- -N ha-1 projektområde år-1, og at der fjernes 22 til 324 kg TN ha-1 projektområde år-1 (Det skal dog bemærkes, at der for Rævs Å er 2 sæt beregninger, hvor den ene giver tab af kvælstof).

Der er både nettotab af fosfor og retention af fosfor i de overvågede vådområder. Retentionen af fosfat varierer fra -2,16 til 5,36 kg PO43- -P ha-1 projektområde år-1 (- betyder nettotab af fosfat). Retention af total fosfor varierer fra -3,00 til 3,35 kg TP ha-1 projektområde år-1.

Tidligere overvågningsresultater fra perioden 2015 og frem er inddraget i en samlet analyse og sammenfatning sidst i rapporten.

Konklusion

Der er stor variation i kvælstoffjernelsen i de 12 vådområder, idet 7 vådområder tilbageholder mellem 7 og 45 kg TN ha-1 år-1, 3 områder tilbageholder 185 - 346 kg TN ha-1 år-1, et område tilbageholder 100 kg TN ha-1 år-1 og et enkelt område er udeladt pga. usikkerhed på beregningerne.

Der er tilbageholdelse af TP i 8 af de overvågede vådområder og tab af TP i 3, mens der kun er tab af PO43- -P i 2 af de overvågede områder.

Inddragelse af alle overvågede vådområder siden 2015 viste, at søer og ådale havde den højeste kvælstoffjernelse med i gennemsnit 132 - 167 kg TN ha-1 år-1. Lavmoseprojekterne lå markant lavere med en gennemsnitlig fjernelse på 51 kg TN ha-1 år-1.

Ådalsprojekterne - alle overvågede siden 2015 - havde den markant største tilbageholdelse af TP, som i gennemsnit lå på 5,67 kg TP ha-1 år-1, søerne havde en TP-tilbageholdelse på i gennemsnit 0,68 kg TP ha-1 år-1, men lavmoseprojekterne havde et tab på 0,13 kg TP ha-1 år-1.