Aarhus Universitets segl

Nr. 250-299

Nr 267: Use of metabarcoding to detect non-indigenous species in Danish harbors -Methods comparison. Sapkota, R., Winding, A., Stæhr, P.A.U., Andersen, N.R., Buur, H., Hablutzel, P. 2023. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 30 pp. Technical Report No. 267

SammenfatningSummery | Rapport (2,17 MB)

Nr. 266: Vurdering af placering af Sugecellefelter for stationsmarker i LOOP-oplande. Thorsen. M., Blicher-Mathiesen, G. & Houlborg, T. 2023. Aarhus Universitet DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 220 s. - Teknisk rapport nr. 266.
SammenfatningRapport  (34 MB)

 Nr. 265: Indikatorer til overvågning af påvirkninger af marint affald på biota i danske farvande. Strand, J.; Simon, M. & Linnebjerg J.F. 2023.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 28 s. - Teknisk rapport nr. 265.
Sammenfatning | Summary | Rapport (1,55 MB)

Nr. 264:  Vejbarrierer for odder i Nordsjælland. Elmeros M & Groom G 2023. Aarhus Universitet DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 90 s. - Teknisk rapport nr. 264..
SammenfatningRapport  (25,25 MB)

Nr, 263: Virkemiddel for brinkerosion og fosfortab ved restaurering af vådområder og vandløb. Kronvang, B. & Larsen, S.E. 2023.Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 34 s. - Teknisk rapport nr. 263.
Sammenfatning | Summary | Rapport (4,52 MB)

Nr, 262: Overvågning af marint affald på danske strande i 2022 - Mængder, affaldstyper og kilder. Feld L, Metcalfe RA & Strand J. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 20 s. – Teknisk rapport nr. 262.
Sammenfatning | Rapport (2,2 MB)

Nr. 261: Vurdering af erhvervsøkonomiske konsekvenser for akvakultur  Summaryog landbrug ved reduktion af udvalgte inputfaktorer, som indeholder zink, nikkel eller kobber. Hasler, B., Martinsen, L., Callesen, G., Vesterlund Olsen, J., Nielsen, M. & Nielsen, R. 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 48 s. - Teknisk rapport nr. 261.
Sammenfatning | Summary | Rapport (2,98 MB) 

Nr. 260: . Beskrivelse af Stancode. - Dynamiske kodelister for miljødata. Boutrup, S. & Munk., B. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 42 s. - Teknisk rapport nr. 260

Rapport (1.75 MB) Bilag

Nr. 259: Danmarks ynglebestand af skarver i 2022. Sterup, J. & Bregnballe, T. 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 40 s. - Teknisk rapport nr. 259.
Sammenfatning | Summay | Rapport  (10,28 MB)

Nr. 258: Betydning af skift i instrument-typer til vandføringsmåling ved hydrometristationer i NOVANA. Ovesen, N.B., Kronvang, B., Larsen, S.E. & Andersen, P.M. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 63 s. - Teknisk rapport nr. 258.
Sammenfatning | Summay | Rapport  (10,28 MB)

Nr. 257: Effektiviteten af buejagt – opfølgende undersøgelser. Kanstrup, N., Balsby, T.J.S. & Sonne, C. 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 28 s. - Teknisk rapport nr. 257.
Sammenfatning | Summary | Rapporten (2,67 MB)
 

Nr. 256: Reetablering af stenrev på Taarbæk Rev. Göke, C. og Dahl, K. 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 22 s. - Teknisk rapport nr. 256.
Sammenfatning | Summary | Rapport ( 6,65 MB)

Nr. 255: Biologiske undersøgelser på Taarbæk Rev. Dahl, K., Stæhr, P.A.U., Buur, H. & Göke, C. 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 42 s. - Teknisk rapport nr. 255.
Sammenfatning | Summary | Rapport  (20,82 MB)

Nr. 253: Spæktykkelse hos tre danske havpattedyr 2019-2021. Overvågning udført for Miljøstyrelsen. Kyhn. L.A., Beest, F.V. & Galatius, A. 2022.Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 42 s. - Teknisk rapport nr. 253.
Sammenfatning | Summary | Rapport (7,04 MB)

No. 252: Basemap04. Documentation of the data and method for elaboration of a land use and land cover map for Denmark.  Levin, G. 2022. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 77 pp. Technical Report No. 252.
Summary​​​​​​​ | Sammenfatning​​​​​​​| Report  (29,60 MB) 

Nr. 251: Optælling af rastende vandfugle med droner. Metodeudvikling og undersøgelser af forstyrrelseseffekter. Holm, T.E., Pedersen, C.L. & Jørgensen, H. 2022.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 30 s. - Teknisk rapport nr. 251.
Sammenfatning | Rapport (8,45 MB)

Nr. 250: Sanitary survey rapport 18. Lillebælt og det Sydfynske Øhav. VFeld L, Jakobsen HH, Göke C, Ellegaard-Jensen L, Hendriksen NB, Rømer JK & Jensen AN, 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 96 s. - Teknisk rapport nr. 250.
Sammenfatning | Summary | Rapport​​​​​​​ (35,50 MB)