Aarhus Universitets segl

Nr. 250-299

Nr. 299: Overvågning af marint affald på danske strande i 2023

Strand, J., Metcalfe R.d’A. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 31 s. - Teknisk rapport nr. 299

Læs rapporten her.

No. 298: A source assessment on marine litter in the Skagerrak subregion

Strand J., Feld L., Strietman W.J., Tairova Z, Metcalfe R.d’A. Outcome of an international litter ID workshop 2022. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 30 pp. - Technical Report no. 298.

Read the report here.

No. 297: Testing a monitoring strategy for floating microlitter with manta-trawl sampling in Danish coastal waters

Simon M., Tairova Z., Christensen J. & Strand J. 2023. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 36 pp. Technical Report No. 297.

Read report here.

Nr. 296: Forekomst af indtaget marint affald i havfuglen mallemuk fra Skagerrak

Strand J., Linnebjerg J.F., Christiansen S.S. & Petersen I.K. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 24
s. - Teknisk rapport nr. 296

Læs rapporten her.

Nr. 295: Opdatering af baseline 2027

Blicher-Mathiesen, G., Sørensen, P. & Jung-Madsen, S. (red.). 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 165 s. - Teknisk rapport nr. 295

Læs rapporten her.

Nr. 294: Danmarks ynglebestand af skarver i 2023

Sterup, J. & Bregnballe, T. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 42 s. - Teknisk rapport nr. 294

Læs rapporten her.

Nr. 293: Næringsstofbelastning, kildeopsplitning og kvælstofretention

-AP1 i ”Second opinion” fase III (Vandplan 3 genbesøg) Thodsen. H., Tornbjerg. H., Trolle. D., Erichsen. A. & Larsen. T. 2023. Næringsstofbelastning, kildeopsplitning og kvælstofretention -AP1 i ”Second opinion” fase III (Vandplan 3 genbesøg). Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 41 s. - Teknisk rapport nr. 293.

Læs rapporten her.

Nr. 292: Dumpede våben i Aarhus Bugt. -Forekomst af TNT-rester og vurdering af mulige miljøeffekter.

Sanderson & Fauser. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 15 s. - Teknisk rapport nr. 292

Læs rapporten her.

Nr. 291: Sanitary survey rapport 20: Skive Fjord, Lovns og Risgårde bredning.

Feld L, Jakobsen HH, Göke C, Ellegaard-Jensen L, Hendriksen NB & Jensen AN. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 81 s. - Teknisk rapport nr. 291

Læs rapporten her.

Nr. 290: Sanitary survey rapport 19: Visby-Vildsund-Thisted.

Feld L, Jakobsen HH, Göke C, Ellegaard-Jensen L, Hendriksen NB & Jensen AN. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 76 s. - Teknisk rapport nr. 290

Læs rapporten her.

Nr. 288: Konsekvenserne af næringsstof-balancen på udtagne lavbunds-jorder for mulig naturgenopretning.

Bak, J. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 37 s. - Teknisk rapport nr. 288

Læs rapporten her.

Nr. 287: Konsolidering af planktondata i NOVANA. -Fytoplanktondata.

Jakobsen, H; Rytter, D; Andersen, P & Holbach, A. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 52 s. Teknisk rapport nr. 287

Læs rapporten her.

Nr. 286: Vurdering af tilstanden i danske havområder for Havstrategi D8.

Larsen, M M., Strand, J., Tairova, Z. & Göke, C. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 85 s. - Teknisk rapport nr. 286

Læs rapporten her.

Nr. 285: Opgørelser af kilder, udvikling og tidsforsinkelser i næringsstofbelastning til kystvandene Hjarbæk Fjord og Skive Fjord, Lovns Bredning, Risgårde Bredning og Bjørnsholm Bugt.

Kronvang, B., Tornbjerg, H., Larsen, S. E. & Windolf, J. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 70 s. - Teknisk rapport nr. 285

Læs rapporten her.

Nr. 284: Antal og fordeling af ikke-ynglende kystnære vandfugle ved København.

Petersen, I.K. & Ortvad, T.E. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 25 s. - Teknisk rapport nr. 284

Læs rapporten her.

Nr. 283: Vurdering af tilstanden i de danske havområder. -For elementer under Havstrategiens deskriptor 1, kriterie 6 (pelagiske habitater) og deskriptor 4 (fødenet: plankton og havpattedyr).

Jakobsen, H, Sveegaard, S, Galatius, A og Jensen, F.H. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 59 s. - Teknisk rapport nr. 283

Læs rapporten her.

Nr. 282: Potentiale for anvendelse af krabber i NOVANA til overvågning af miljøfarlige stoffer.

Larsen, M.M., Tairova Z, Buur, H., Bossi, R. & Vorkamp, K. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 63 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 282

Læs rapporten her.

Nr. 281: Interkalibrering af marine målemetoder 2022

Boderskov, T. & Hansen, J. W. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 30 s. - Teknisk rapport nr. 281

Læs rapporten her.

Nr. 280: Omregning af indhold af HBCDD imellem fiskemuskel og hele fisk.

Larsen, M.M. & Vorkamp, K. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 53 s. - Teknisk rapport nr. 280

Læs rapporten her.

Nr. 279: Status for måling af luftkvalitet i 2022

Ellermann, T., Nordstrøm, C., Massling, A. & Sørensen, M. B. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 26 s. - Teknisk rapport nr. 279.

Læs rapporten her.

Nr. 278: Reduktionsmål for danske ammoniakemissioner

Bak, J. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 37 s. - Teknisk rapport nr. 278

Læs rapporten her.

Nr. 277: Ynglende og rastende fugle i Vejlerne 2021

Nielsen, H.H. & Clausen, P. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 64 s. - Teknisk rapport nr. 277.

Læs rapporten her.

Nr. 276: Identifikation af dybe stenforekomster i Lillebælt og Flensborg Fjord

Dahl K, Göke C, Carstensen J, Gai F, Petersen P & Nielsen S. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi,55 s - Teknisk rapport nr. 276

Læs rapporten her.

Nr. 275: Udsætning af fasan til jagtformål i Danmark

Kanstrup, N. & Christensen, T.K. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 26 s. Teknisk Rapport nr. 275

Læs rapporten her.

No. 274: Harbour porpoise presence at Kattegatt Syd Offshore Windfarm site from monitoring in December 2020 – December 2022

Kyhn, L.A. & van Beest, F.M. 2023. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 31 pp. - Technical Report no. 274.

Read the report here.

Nr. 273: Pointgivning af biodiversitetsindikatorer i resultat-baseret tilskud til naturpleje. -Anden version

Fløjgaard, C., Nygaard, B. & Ejrnæs, R. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi,15 s - Teknisk rapport nr. 273

Læs rapporten her.

Nr. 272: Fosforeffekt af vandløbsvirkemidler

Andersen, H.E. & Nilsson, I-E.F. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 108 s. - Teknisk rapport nr. 272

Læs rapporten her.

Nr. 271: Konsensus omkring vurdering af ikke-hjemmehørende arter i Danmark

Strandberg. B., Andersen, P., Bruhn, A., Buur, H., Carl, H., Elmeros, M., Fox, A., Holmstrup, M., Kjær, C., Kristensen, H.V., Slotsbo, S., Strandberg, M.T., Wiberg-Larsen, P. 2023. Konsensus omkring vurdering af ikke-hjemmehørende arter i Danmark l. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 48 s. - Teknisk rapport nr. 271

Læs rapporten her | Kommenteringsark

Nr. 270: Forslag til opdatering af Københavns Kommunes luftkvalitetsindeks.

Thomas Ellermann, Steen Solvang Jensen og Torben Sigsgaard. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 38 s. - Teknisk rapport nr. 270

Læs rapporten her.

Nr. 269: Basisundersøgelse til evidensbaseret naturforvaltning på Eskilsø. Biodiversitet, kulstoflagring og fremtidig forvaltning.

Camilla Fløjgaard, Kevin Kuhlmann Clausen, Rasmus Ejrnæs, Joanne O’Keeffe, Jeppe Aagaard Kristensen, Carsten W. Müller, Bettina Nygaard, Jens-Christian Svenning. 2023. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 51 pp. Teknisk rapport nr. 269

Læs rapporten her.

No. 268: Second opinion readers guide to RBMP 3 models and scenarios in Denmark.

Anders C. Erichsen, Karen Timmermann and Jesper P. A. Christensen. 2023. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 31 pp. Technical Report No. 268

Read the report here

No. 267: Use of metabarcoding to detect non-indigenous species in Danish harbors -Methods comparison.

Sapkota, R., Winding, A., Stæhr, P.A.U., Andersen, N.R., Buur, H., Hablutzel, P. 2023. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 30 pp. Technical Report No. 267

Read the report here

Nr. 266: Vurdering af placering af Sugecellefelter for stationsmarker i LOOP-oplande.

Thorsen. M., Blicher-Mathiesen, G. & Houlborg, T. 2023. Aarhus Universitet DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 220 s. - Teknisk rapport nr. 266.

Læs rapporten her

Nr. 265: Indikatorer til overvågning af påvirkninger af marint affald på biota i danske farvande.

Strand, J.; Simon, M. & Linnebjerg J.F. 2023.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 28 s. - Teknisk rapport nr. 265.

Læs rapporten her

Nr. 264: Vejbarrierer for odder i Nordsjælland.

Elmeros, M. & Groom, G. 2023. Aarhus Universitet DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 90 s. - Teknisk rapport nr. 264.

Læs rapporten her

Nr. 263: Virkemiddel for brinkerosion og fosfortab ved restaurering af vådområder og vandløb.

Kronvang, B. & Larsen, S.E. 2023.Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 34 s. - Teknisk rapport nr. 263.

Læs rapporten her

Nr. 262: Overvågning af marint affald på danske strande i 2022 - Mængder, affaldstyper og kilder.

Feld, L., Metcalfe, R.A. & Strand, J. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 20 s. – Teknisk rapport nr. 262.

Læs rapporten her

Nr. 261: Vurdering af erhvervsøkonomiske konsekvenser for akvakultur og landbrug ved reduktion af udvalgte inputfaktorer, som indeholder zink, nikkel eller kobber.

Hasler, B., Martinsen, L., Callesen, G., Vesterlund Olsen, J., Nielsen, M. & Nielsen, R. 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 48 s. - Teknisk rapport nr. 261.

Læs rapporten her

Nr. 260: Beskrivelse af Stancode. - Dynamiske kodelister for miljødata.

Boutrup, S. & Munk., B. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 42 s. - Teknisk rapport nr. 260

Læs rapporten her  |  Bilag

Nr. 259: Danmarks ynglebestand af skarver i 2022.

Sterup, J. & Bregnballe, T. 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 40 s. - Teknisk rapport nr. 259.

Læs rapporten her

Nr. 258: Betydning af skift i instrument-typer til vandføringsmåling ved hydrometristationer i NOVANA.

Ovesen, N.B., Kronvang, B., Larsen, S.E. & Andersen, P.M. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 63 s. - Teknisk rapport nr. 258.

Læs rapporten her

Nr. 257: Effektiviteten af buejagt – opfølgende undersøgelser.

Kanstrup, N., Balsby, T.J.S. & Sonne, C. 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 28 s. - Teknisk rapport nr. 257.

Læs rapporten her

Nr. 256: Reetablering af stenrev på Taarbæk Rev.

Göke, C. og Dahl, K. 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 22 s. - Teknisk rapport nr. 256.

Læs rapporten her

Nr. 255: Biologiske undersøgelser på Taarbæk Rev.

Dahl, K., Stæhr, P.A.U., Buur, H. & Göke, C. 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 42 s. - Teknisk rapport nr. 255.

Læs rapporten her

Nr. 253: Spæktykkelse hos tre danske havpattedyr 2019-2021. Overvågning udført for Miljøstyrelsen.

Kyhn. L.A., Beest, F.V. & Galatius, A. 2022.Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 42 s. - Teknisk rapport nr. 253.

Læs rapporten her

No. 252: Basemap04. Documentation of the data and method for elaboration of a land use and land cover map for Denmark. 

Levin, G. 2022. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 77 pp. Technical Report No. 252.

Read the report here

Nr. 251: Optælling af rastende vandfugle med droner. Metodeudvikling og undersøgelser af forstyrrelseseffekter.

Holm, T.E., Pedersen, C.L. & Jørgensen, H. 2022.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 30 s. - Teknisk rapport nr. 251.

Læs rapporten her

Nr. 250: Sanitary survey rapport 18. Lillebælt og det Sydfynske Øhav.

Feld, L., Jakobsen, H.H., Göke, C., Ellegaard-Jensen, L., Hendriksen, N.B.,. Rømer, J.K. & Jensen, A.N. 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 96 s. - Teknisk rapport nr. 250.

Læs rapporten her