Aarhus Universitets segl

Nr. 150-199

Nr. 199: Omregning af indhold af PFAS mellem muskel og lever i fisk. Larsen, M.M. & Bossi, R. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 44 s. - Teknisk rapport nr. 199.
Sammenfatning | Summary | Rapport (4,66 MB)

No. 198: Guidelines for selection of appropriate management model. Lønborg, C., Andersen, N.R., Erichsen, A.C. & Carstensen, J. 2021. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 18 pp. Technical Report No. 198. 
Summary | Report (3,69 MB)

No. 197: Impulsive noise sources (D11.1). Activities in the Danish EEZ reported for 2018 to the ICES impulsive noise register. Tougaard, J. 2021. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 20 pp. Technical Report No. 197.

Summary | Report (4,86 MB)

Nr. 196: Ålegræssets udbredelse på marinarkæologiske lokaliteter ved Tybrind Vig og Nekselø. Rasmussen. M.B., Göke, C., Schou, H.J. &Krause-Jensen, D. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 24 s. - Teknisk rapport nr. 196.
Sammenfatning | Summary | Rapport (5,69 MB)

Nr. 195: Ynglende og rastende fugle i Vejlerne 2019. Nielsen, H.H. & Clausen, P. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 57 s. - Teknisk rapport nr. 195.
Sammenfatning | Summary | Rapport (8,89 MB)

Nr. 194: Konsekvensvurdering af spildevandsudledning i Øresund. Potentielle effekter for havmiljøet. Carstensen, J. & Christensen, J.P.A, 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 38 s. - Teknisk rapport nr. 194.
Sammenfatning | Summary | Rapporten (2,80 (MB)

Nr. 193: Plantekatalog. Planter, der understøtter biodiversitet. Strandberg, B., Bruus, M. & Axelsen, J.A. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 46 s. - Teknisk rapport nr. 193.
Sammenfatning | Rapport (3,60 MB)

Nr. 192: Kortlægning af sæler i Limfjorden og tilstødende vandløb. Stepien, E.N., Teilmann, J. & Galatius, A. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 20 s. - Teknisk rapport nr. 192.
Sammenfatning | Summary | Rapport (2,67 MB) 

Nr. 191: Strandenge og ferske enge i Guldborgsund Kommune som potentielle aflastningsområder for bramgæs. Del 2: Barrierer og muligheder for genetablering af afgræssede strandenge. Sørensen, S.L. & Madsen, J. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 32 s. - Teknisk rapport nr. 191
Sammenfatning | Summary | Rapporten (1,23 MB)

Nr. 190: Strandenge og ferske enge i Guldborgsund Kommune som potentielle aflastningsområder for bramgæs. Del 1: Kortlægning af tilstand, maj-juni 2020. Pedersen, J. & Madsen, J. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 26 s. - Teknisk rapport nr. 190
Sammenfatning | Summary | Rapporten (12,77 MB)

Nr. 189: Udviklingen i biodiversitet i Klelund Dyrehave 2010-2020. Ejrnæs, R., Nygaard, B., Bladt, J. & Fløjgaard, C. 2020.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 30 s. - Teknisk rapport nr. 189.
Sammenfatning | Rapport (8,87 MB)

Nr. 188:  Manual til rødlistevurdering af danske arter 2020-2030.  Moeslund, J.E., Nygaard, B.  & Ejrnæs, R. 2020.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 38 s. - Teknisk rapport nr. 188.
Sammenfatning | Report (1 MB)       

Nr. 187:  Danmarks ynglebestand af skarver i 2020. Sterup, J. & Bregnballe, T. 2020.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 40 s. - Teknisk rapport nr. 187.
Sammenfatning | Summary | Rapport (9,10 MB)

Nr. 186: Screening af miljørisici ved udledningerne af miljøfarlige stoffer med industrispildevand til Agersø Sund - fokus på spildevandsudledningerne fra virksomheden RGS Nordic A/S. Strand, J. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 46 s. - Teknisk rapport nr. 186.
Sammenfatning | Summary | Rapport (6,13 MB)
           

Nr. 185:  Betydning af sandsynligvis underestimeret nedbør på den beregnede tilførsel af vand, kvælstof og fosfor til havet.  Thodsen, H., Tornbjerg, H., Blicher-Mathiesen, G., Højbjerg, A.L., Stiesen, S. & Troldborg, L. 2020.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 32 s. - Teknisk rapport nr. 185.
Sammenfatning | Summary | Rapport (3,77 MB)           

Nr. 184:  Baseline 2027 for udvalgte elementer. Blicher-Mathiesen, G. & Sørensen, P. (red.) 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 120 s. - Teknisk rapport nr. 184. 
Sammenfatning | Summary | Rapport (6,17 MB)  

Nr. 183: Program for kortlægning af partikler i Tårnby Kommune. Jensen, S.S., Ellermann, T., Hertel, O. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 50 s. - Teknisk rapport nr. 183.
Sammenfatning | Rapport (2,14 MB)

Nr. 182:  Sanitary survey rapport 13: Limfjorden (østlige udløb).  Feld L, Larsen MM, Jakobsen HH, Göke C, Hendriksen NB, Rømer JK, Mohn C & Jensen AN. 2020.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 98 s. - Teknisk rapport nr. 182.
Sammenfatning | Summary | Rapport (6,33 MB)            

Nr. 181:  Sanitary survey rapport 12. Jyllands vestkyst (indre Vadehav).  Feld L, Larsen MM, Jakobsen HH, Göke C, Hendriksen NB, Rømer JK, Mohn C & Jensen AN. 2020.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 104 s. - Teknisk rapport nr. 181.
Sammenfatning | Summary | Rapport  (38,16 MB)          

Nr. 180:  Naturgenopretning af stenrev i Roskilde Fjord. Supplerende forundersøgelser samt designforslag for et rev ved Ægholm.  Dahl, K. & Göke, C. 2020.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 22 s. - Teknisk rapport nr. 180.
Sammenfatning | Summary | Rapport (7,29 MB)           

No. 179:  Impulsive noise sources (D11.1). Activities in the Danish EEZ reported for 2018 to the ICES impulsive noise register. Tougaard, J. 2020.  Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 22 pp. Technical Report No. 179.
Summary | Report (2,79 MB)
     

No. 178: Assessment of change in biomass from 2006 to 2014/2015 of non-forest woody vegetation in Denmark. Technical documentation.  Levin, G., Angelidis, I. & Gyldenkærne, S. 2020.  Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 30 pp. Technical Report No. 178 
Summary | Sammenfatning  | Report  (5,43 MB)

Nr. 177: Undersøgelse for mulige sammenhænge mellem miljøfarlige forurenende stoffer og oplandskarakteristika i vandløb. Sørensen, P.B. & Johansson, L.S. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 48 s. - Teknisk rapport nr. 177.
Sammenfatning | Summary | Rapport (6,41 MB)

Nr. 176:  Sælers bevægelsesadfærdsmønstre i Limfjorden og de omkringliggende åer. Analyser af adfærd af spættede sæler mærket med satellitsender i Limfjorden i relation til åer med havørredproduktion.  Teilmann, J., Stepien, E.N., Sveegaard, S., Dietz, R., Balle, J.D., Kyhn, L.A. & Galatius, A. 2020.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 28 s. - Teknisk rapport nr. 176. 
Sammenfatning | Summary | Rapport (3,54 MB)         

No. 175:  Monitoring of recovering dune heath at Østerild 2019. Part 4.  Wind, P. 2020.  Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 186 pp. Technical Report No. 175.
Summary | Sammenfatning | Report (10,06 MB)            

Nr. 174: Udvikling og test af dronemetode og interkalibrering af eksisterende metode til undersøgelse af ålegræs og anden vegetation på blød bund. Rasmussen, M.B., Krause-Jensen, D. & Balsby, T.J.S. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 58 s. - Teknisk rapport nr. 174.
Sammenfatning | Rapport (6,28 MB) 

No. 172:  Environment & Oil Spill Response (EOS). An Analytic Tool for Environmental Assessments to Support Oil Spill Response Planning. The Handbook.  Wegeberg, S., Fritt-Rasmussen, J. & Gustavson, K. 2020.  Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 42 pp. Technical Report No. 172.
Summary | Report (1,01 MB)

Nr. 171:  Naturgenopretning af stenrev i Roskilde Fjord. Designforslag.  Dahl K, Al-Hamdani Z, Svendsen JC & Christoffersen M. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 17 s. - Teknisk rapport nr. 171.
Sammenfatning | Summary | Rapport (2,91 MB)            

No. 170:  Macroalgae indicators for assessing ecological status in Danish WFD water bodies. Carstensen J. 2020. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 74 pp. Technical Report No. 170.
Summary | Sammenfatning | Report (3,17 MB)   

Nr. 169:  Brug af drone med termisk kamera til overvågning af hjortevildt.  Holm, T.E., Pedersen, C.L. & Jørgensen, H. 2020.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 30 s. - Teknisk rapport nr. 169.
Sammenfatning | Rapport (9,56 MB)          

No. 168:  Danish scientific appraisal of HELCOM’s and OSPAR’s indicators in relation to the monitoring programme under the Marine Strategy Framework Directive  – status 2020.  Sveegaard, S. (Ed.) 2020.  Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 114 pp. Technical Report No. 168.
Summary | Report (1,72 MB)                

Nr. 167:  Vurdering af kampagnemåling af miljøfarlige forurenende stoffer i vandløb og søer. Sørensen, P.B. & Johansson, L.S. 2020.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 46 s. - Teknisk rapport  nr. 167.
Sammenfatning | Rapport (7,28 MB)           

No. 166:  Database for registered Greenland benthic fauna.  Wegeberg, S., Rømer, J.K., Pedersen, H.B. & Lundsteen, S. 2020.  Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 18 pp. Technical Report No. 166. 
Summary | Sammenfatning | Report (MB 1,24)         

No. 165: The importance of Villum Research Station for the Danish atmospheric AMAP contributions. Danish contribution to AMAP atmospheric part. Skov, H., Bossi, R., Christensen, J., Vorkamp, K., Massling, A., Nøjgaard, J.K., Kaj Mantzius Hansen, Im, U. & Sørensen, L.L. 2020. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 26 pp. Technical Report No. 165 .
Summary | Sammenfatning | Rapport (1 MB)

Nr. 164: Undervandsstøj i danske Farvande 2019. Havstrategidirektivets kriterium D11C2. Hermannsen, L., Nielsen, M. L. K. & Tougaard, J. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 56 s. - Teknisk rapport nr. 164.
Sammenfatning | Rapport (6,55 MB)

Nr.163: Oliespild i grønlandske farvande, miljømæssige udfordringer og beredskab. Fritt-Rasmussen, J., Boertmann, D., Christensen, T., Clausen, D.S., Gustavson, K., Wegeberg, S. & Mosbech, A. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 52 s. - Teknisk rapport nr. 163.
Sammenfatning | Rapport (5,69 MB)

Nr. 162: Opdatering af baseline 2021. Blicher-Mathiesen, G., Olesen, J.E. & Jung-Madsen, S. (red). 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 140 s. - Teknisk rapport nr. 162.
Sammenfatning | Summary | Rapport (7,76 MB)

No. 161: Onshore Seismic Surveys in Greenland. Background information for preparation of Guidelines to Environmental Impact Assessment. Kyhn, L.A., Wegeberg, S., Boertmann, D., Aastrup, P., Nymand, J. & Mosbech, A. 2020. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 56 pp. Technical Report No. 161.
Eqikkaaneq | Summary | Sammenfatning | Rapport (4,20 MB) 

Nr. 160: Hvordan bevarer vi heden i Danmark. Tilstand, pleje og mulig genopretning. Bak, J., Løvschal, M. & Damgaard, C.F. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 50 s. - Teknisk rapport nr. 160.
Sammenfatning | Rapport (3,89 MB)

No. 159: Basemap03. Technical documentation of the method for elaboration of a land-use and land-cover map for Denmark. Levin, G. 2019. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 86 pp. Technical Report No. 159.
Summary | Sammenfatning | Report (11,95 MB)

Nr. 158: Optællinger af vandfugle i den danske del af Nordsøen og Skagerrak, april og maj 2019. Petersen, I.K., Sterup, J. & Nielsen, R.D. 2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi,26 s. - Teknisk rapport nr. 158.
Sammenfatning | Rapport (8,04 MB)

Nr. 157: To vindmølleparkers virkninger på fugle og betydningen for flytrafikken i Københavns Lufthavn. Therkildsen, O.R., Balsby, T.J.S., Nielsen, R.D., Bladt, J. & Bisschop-Larsen, R. 2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 82 s. - Teknisk rapport nr. 157.
Sammenfatning | Summary | Rapport (5,30 MB) 

Nr. 156: EU-harmonisering af grænseværdier i Dansk fiskeindeks for vandløb - DFFVa. Rasmussen, J.J., Kallestrup, H., Baattrup-Pedersen, A., Larsen. S.E., Ravn, H.D. & Jepsen, N. 2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 36 s. - Teknisk rapport nr. 156.
Sammenfatning | Rapport (1,17 MB)

Nr. 155: Vandplanlægning: Økonomisk analysegrundlag for vandområdeplaner. Hansen, L.B., Konrad, M., Hasler, B., Jacobsen, B.H. & Ørum J.E. 2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 71 s. - Teknisk rapport nr. 155.
Sammenfatning | Rapport (3,08 MB)

Nr. 154: Ynglende og rastende fugle i Vejlerne 2018. Nielsen, H.H. & Clausen, P. 2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 48 s. - Teknisk rapport nr. 154.
Sammenfatning | Summary | Rapport (7,27 MB)

Nr. 153: Sanitary survey rapport 11: Samsø Bælt. Larsen MM, Feld L, Jakobsen HH, Göke C, Hendriksen NB, Rømer JK, Mohn C, Jensen AN & Schultz AC. 2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 90 s. - Teknisk rapport nr. 153.
Sammenfatning | Summary | Rapport (23,40 MB)

Nr. 152: Sanitary survey rapport 10: Jyllands vestkyst (sydlig del). Feld L, Larsen MM, Jakobsen HH, Göke C, Hendriksen NB, Rømer JK, Mohn C, Jensen AN & Schultz AC. 2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 118 s. - Teknisk rapport nr. 152.
Sammenfatning | Summary | Rapport (33,41 MB)

No. 151: GIS-based National Road and Traffic Database 1960-2020. Jensen, S.S., Plejdrup, M.S., Hillig, K. 2019.  Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 25 pp - Technical Report No. 151.
SummaryReport (2,86 MB)

No. 150:  Reporting of Impulsive noise sources to the ICES noise register. Activities in Greenland EEZ 2014-18.  Kyhn, L.A., Clausen, D.S. & Tougaard, J. 2020.   Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 18 pp. Technical Report No. 150.
Summary | Report (1,59 MB)