Aarhus Universitets segl

Nr. 98: Basiskortlægning af habitattrægrupper på forsvarets arealer

Høye. T.T. & Wind, P. 2017. Basiskortlægning af habitattrægrupper på forsvarets arealer. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 36 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 98. http://dce2.au.dk/pub/TR98.pdf

 

Sammenfatning

Større variation i skovene på Forsvarets arealer vil være til gavn for de militære uddannelser og forventes at øge biodiversiteten. Et af virkemidlerne til at opnå en større variation er at etablere mindre skovarealer, hvor der aktivt skabes dødt ved, såkaldte habitattrægrupper. Det døde ved skabes ved at sprænge, ringe, beskadige eller vælte levende træer. Denne rapport beskriver resultatet af en basiskortlægning til efterfølgende evaluering af biodiversitetseffekten ved etablering af habitattrægrupper på Forsvarets arealer. Som bilag til rapporten findes de rådata der er indsamlet i forbindelse med basiskortlægningen.

I basiskortlægningen indgik estimering af dødt ved inden etableringen af habitattrægrupper, skovstrukturparametre og biodiversitetselementer. I biodiversitetskortlægningen er der foretaget registrering af følgende artsgrupper: karplanter, vedboende svampe og insekter i 48 prøvefelter fordelt på seks øvelsesterræner. Halvdelen af felterne udgør kontrolfelter og halvdelen udgør behandlingsfelter, hvor der efterfølgende er etableret habitattrægrupper. Feltarbejdet blev udført i 2013.

Undersøgelsen viser, at der ikke er forskelle i artsrigdom og artssammensætning mellem kontrol og behandlingsfelter for nogen af de undersøgte artsgrupper. Forskelle i mængden af dødt ved og skovens struktur kan tilskrives at enkelte habitattrægrupper var etableret inden dette projekt blev startet. Med basiskortlægningen er der skabt forudsætning for at afgøre om udviklingen i skovens struktur og biodiversitet vil være forskellig i nåletræslokaliteter og løvtræslokaliteter.