Aarhus Universitets segl

Nr. 97: Månedlig variation i finfordeling af marsvin ved St. Middelgrund rev

Sveegaard, S., Balle, J.D., Kyhn, L., Larsen, J., Mohn, C., Teilmann, J. & Nabe-Nielsen, J. 2017. Monthly variation in fine-scale distribution of harbour porpoises at St. Middelgrund reef. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 34 pp. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 97. http://dce2.au.dk/pub/TR97.pdf

Sammenfatning 

Undersøgelsen blev bestilt af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet for at forklare hvilke faktorer der styrer bifangst af marsvin i nedgarnsfiskerier ved Store Middelgrund. Tidligere studier foretaget af DTU Aqua har vist, at St. Middelgrund er et område hvor mange marsvin drukner i nedgarn. DCE blev derfor bedt om at undersøge hvornår og hvor marsvin benytter St. Middelgrund-revet. 

Denne rapport præsenterer den månedlige fordeling af marsvin (Phocoena phocoena) på og omkring St. Middelgrund rev i Kattegat. Data for dyrenes tilstedeværelse blev indsamlet vha. passiv akustisk monitering ved brug af CPODs. 11 CPODs blev placeret i et regulært grid design på og omkring revet i et år (Februar 2016 – Januar 2017), hvor de kontinuerligt indsamlede data om tilstedeværelsen af marsvin baseret på de klik de udsender i forbindelse med fødesøgning og navigation. Dette gav data om minutter og timer med marsvine-klik, såkaldt marsvine-positive minutter eller timer. Dataene blev analyseret vha. en generaliseret lineær model (GLM) for at relatere tilstedeværelsen af marsvin til seks miljøvariable på time-basis for at vurdere om de kunne være styrende for fordelingen af marsvin på St. Middelgrund Rev. Disse variable inkluderede strømhastighed, temperatur og salinitet. GLM’en blev brugt til at producere månedlige kort over marsvinenes tilstedeværelse i området.  

Studiet viser at marsvin er til stede ved revet året rundt, men at tæthederne er højere i perioden maj til august, med en tæthed som topper i juni på de flestes stationer. Perioden fra september til december havde færrest detektioner af marsvin. Mængden af data var ikke tilstrækkelig høj i januar til at lave en robust model for denne måned, så januar blev ekskluderet fra analyserne. Der blev derfor kun genereret månedlige kort for perioden februar–december 2016. Den model, som bedst forklarede tilstedeværelsen af marsvin per station og måned inkluderede samtlige undersøgte miljøvariable, hvilket tyder på at alle variable i den fulde model var vigtige for at forudsige tilstedeværelsen af marsvin ved St. Middelgrund. Den relative vigtighed af disse variable blev beregnet, og det viste at måned og havdybde var de vigtigste variable, efterfulgt at klorofyl A. Marsvinene findes primært i den dybeste del af det undersøgte område, og mindre hyppigt i den mest lavvandede del af revet, som er udpeget som Natura 2000 område for marsvin.