Aarhus Universitets segl

Nr. 96: Vurdering af invasive arters forekomst og påvirkninger i Danmark

Strandberg, B. 2017. Vurdering af invasive arters forekomst og påvirkninger i Danmark. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 88 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 96. http://dce2.au.dk/pub/TR96.pdf

Sammenfatning

Karakteriseringen af invasive arter, dvs. den lille gruppe af introducerede arter, som ved menneskets hjælp er spredt uden for artens naturlige udbredelsesområde og udgør en trussel for hjemmehørende arter og deres levesteder, har hidtil været baseret på ekspertvurderinger. På baggrund af disse vurderinger har arterne afhængig af deres tilstedeværelse i landet været karakteriseret som enten sortlistearter eller arter på observationslisten.

Med henblik på at opnå en mere gennemsigtig og databaseret karakterisering af invasive arter har vi i denne rapport afprøvet et scoresystem for invasive arter, som bygger på et belgiske system (HARMONIA-systemet) for vurdering af påvirkningen på natur og miljø. Påvirkningen er inddelt i fire områder: 1) spredningspotentiale, 2) voksestedets bevarings- og naturværdi, 3) effekt på hjemmehørende arter, og 4) påvirkning af økosystemfunktioner. For hvert område gives en score fra 1 til 3, hvor 1 gives for lav (=ingen) påvirkning, 2 for middel og 3 for høj påvirkning. I det foreslåede system vurderes ved siden af påvirkningen på natur og miljø og desuden påvirkningen på human sundhed og samfundsøkonomi. Scoren for den størst mulige påvirkning af natur og miljø, human sundhed og samfundsøkonomi bliver således 18. Vi foreslår i rapporten, at arter med en samlet score ≥ 14 karakteriseres som sortlistearter, scoren 10-13 omfatter arter, der hører hjemme på grålisten og arter, der scorer lavere, betegnes som havende lav risiko for påvirkning af natur og miljø, human sundhed og samfundsøkonomi. Arter, der ikke findes i Danmark i dag, men har en potentiel middel eller høj påvirkning, findes på observationslisten. Det er således udelukkende arternes påvirkning på natur og miljø, human sundhed og samfundsøkonomi, der afgør om en art betragtes som en sort- eller grålisteart. Scoringen af arterne er samlet på Invasivlisten (Bilag 1).

Ved karakteriseringen af invasive arter skelnes der ikke hvorvidt arten kun forekommer i isolerede bestande eller er vidt udbredt. Udbredelsen af invasive arter kan imidlertid have stor betydning både for påvirkningen af natur, miljø, human sundhed og samfundsøkonomi og også for den regulering eller de afværgeforanstaltninger, man eventuelt ønsker at benytte. Vi har derfor for alle sort- og grålistearter sammenholdt arternes scoring og deres udbredelse og lavet en grafisk fremstilling, der giver et godt overblik over invasive arter i Danmark samt arter, der ikke forekommer i landet, men potentielt kan blive et problem (Bilag 2 og 3). I forbindelse med vurderingen af arters udbredelse er det væsentligt at nævne at denne kan ændre sig over tid hvorfor placering af arterne i oversigten er baseret på deres nuværende udbredelse.

Rapporten er udarbejdet som bestilling fra Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) og et af målene med rapporten er at give en faglig vurdering af scoring af arter foretaget af COWI og Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) ved Københavns Universitet, og hvor der er faglig baggrund for det revurdere scoringen således at arterne på Invasivlisten er scoret meningsfuldt, ensartet og fagligt korrekt. Scoring fra COWI/IGN indeholder også forslag til arter, der bør tilføjes eller fjernes fra Invasivlisten. Der er i rapporten foretaget en vurdering af hver enkelt af disse arter. Opgaven er detaljeret beskrevet i opgavebeskrivelsen til ”Den gode bestilling” invasive arter, SVANA, 29/9 2016.