Aarhus Universitets segl

Nr. 85: Vurdering af konsekvenser på ynglefugle ved regulering og bortskræmning af bramgæs på Mandø og ved Sneum Engsø

Madsen, J., Knudsen, N. & Balsby, T.J.S. 2016. Vurdering af konsekvenser på ynglefugle ved regulering og bortskræmning af bramgæs på Mandø og ved Sneum Engsø. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 22 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 85.  http://dce2.au.dk/pub/TR85.pdf

 

Sammenfatning

På baggrund af oplysninger om mulige konsekvenser for ynglefugle på Mandø og ved Sneum Engsø af regulerings- og bortskræmningsaktiviteter rettet mod bramgæs i forårene 2015 og 2016 har DCE, Aarhus Universitet, foretaget en konsekvensvurdering for Naturstyrelsen. De to områder er udpeget som Natura 2000 områder. Der kan ikke dokumenteres en effekt på de ynglefuglearter, der er anført på områdernes udpegningsgrundlag. Mandø udgør et særligt problem som internationalt betydningsfuldt ’hotspot’ for både ynglende vadefugle og forårsrastende gæs. Der er indikationer af en negativ effekt af regulering og bortskræmning på antallet af ynglende stor kobbersneppe, vibe og strandskade. Bramgæs forårsager en nedgræsning af især fenner i den ydre kog. Der er ikke antydninger af, at nedgræsningen af engene er tiltaget og at forholdene for ynglende engfugle har ændret sig negativt p.g.a. bramgæssenes tilstedeværelse i perioden 2007-2016. Regulering og bortskræmning på Mandø har ikke haft en mærkbar effekt på det overordnede antal af rastende gæs. I den ydre kog har regulering og bortskræmning ikke været effektiv i forhold til at begrænse gæssenes udnyttelse af fennerne, hvorimod gæssenes brug af fenner nær bebyggelse og veje ser ud til at være reduceret.