Aarhus Universitets segl

Nr. 83: Ynglefugle i Vejlerne 2014

Nielsen, H.H. 2016. Ynglefugle i Vejlerne 2014. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 42 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 83. http://dce2.au.dk/pub/TR83.pdf

 

Sammenfatning

Aage V. Jensen Naturfond og Institut for Bioscience, Aarhus Universitet indgik i begyndelsen af 2007 en samarbejdsaftale om overvågning af udvalgte ynglefugle og rastende trækfugle i Vejlerne. I 2014 har konsulentfirmaet Avifauna Consult varetaget overvågningsopgaverne. Denne rapport præsenterer resultaterne af overvågningen af ynglefugle i Vejlerne i 2014.

Formålet med ynglefugleovervågningen i Vejlerne er at bidrage til NOVANA-overvågningen af ynglefugle. Denne overvågning sigter i første række på at opfylde Danmarks forpligtelser i forhold til Fuglebeskyttelsesdirektivet. Metoderne til overvågningen er fastlagt i tekniske anvisninger.

NOVANA-overvågningen af ynglefugle var i 2014 koncentreret om bl.a. rørdrum, plettet rørvagtel og sortterne.

Der blev kortlagt i alt 99 paukende rørdrummer i 2014, hvilket er en fremgang i forhold til 2013.

Plettet rørvagtel optrådte med blot fire piftende fugle, og 2014 blev dermed et dårligt år for arten.

Derimod viste sortterne med i alt 34 ynglepar markant fremgang i forhold til 2013. De fik i alt 19 flyvefærdige unger.

Resultaterne af overvågningen af trækfugle i Vejlerne præsenteres ikke i denne rapport, men de findes i databaser på Institut for Bioscience, og relevante data medtages i de årlige NOVANA-rapporter, hvor der for 2014 henvises til Holm m.fl. (2015).