Aarhus Universitets segl

Nr. 74: Opdatering af lokal bioscore for biodiversitetskortet for Danmark 2015

Bladt, J., Brunbjerg, A.K., Moeslund, J.E., Petersen, A.H. & Ejrnæs, R. 2016. Opdatering af lokal bioscore for biodiversitetskortet for Danmark 2015. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 20 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 74. http://dce2.au.dk/pub/TR74.pdf

Sammenfatning

I 2014 udarbejdede AU og KU i fællesskab et biodiversitetskort for Danmark som viste dels en national prioritering af naturområder på 10 x 10 km skala og dels en lokal prioritering af naturområder på 10 x 10 m skala (Ejrnæs et al. 2014). Den lokale prioritering baseredes på proxyer for biodiversitet kombineret med kendte forekomster af rødlistede arter. I 2015 er den lokale prioritering blevet revideret og på en række punkter, hvoraf de væsentligste bestod i 1) tildeling af artsfund til en mere retvisende arealinddeling i skovene, 2) udvidelse af forældelsesfristen for artsdata til 20 år, 3) test af nye proxyer baseret på LiDAR og den nationale skovovervågning, 4) inddragelse af undersøgelsesintensitet i test af proxyer og 5) inklusion af mosser og trækfugle baseret på ekspertbaserede vurderinger af trusselskategorier og forekomstområder. I denne rapport præsenteres ændringerne i den lokale prioritering som følge af denne revision.