Aarhus Universitets segl

Nr. 66: Gåsebestande og flyvesikkerhed i Danmark. Forvaltning i lufthavnes sikkerhedsområder

Christensen, T.K., Baxter, A., Clausen, P., Hounisen, J.P. & Fox, A.D. 2015. Gåsebestande og flyvesikkerhed i Danmark. Forvaltning i lufthavnes sikkerhedsområder. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 78 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 66.
http://dce2.au.dk/pub/TR66.pdf

Sammenfatning 

Gæs er store fugle, der ofte forekommer i større flokke. De kan derfor udgøre en risiko for luftfarten, hvis de forekommer på og nær ved lufthavne. De fleste gåsebestande, der forekommer i Nordvesteuropa, har gennem de seneste årtier været i kraftig fremgang, og antallet af trækkende, rastende og overvintrende gæs i Danmark er steget markant. Det stigende antal gæs har sammen med en stigning i antallet af registrerede bird strikes (kollisioner mellem fugle og fly) med gæs, betydet øget fokus på forekomst og forvaltning af gæs indenfor lufthavnenes sikkerhedszoner på 13 km.

Nærværende rapport beskriver udviklingen i de gåsebestande, der forekommer i Nordvesteuropa, og giver en status for forekomsten af både ynglende og rastende/overvintrende gæs i Danmark. Rapporten gennemgår derefter de forvaltningstiltag, der er eller har været anvendt verden over til at reducere eller fjerne problematiske forekomster af gæs i lufthavne, samt de tiltag og forvaltningsmuligheder, der aktuelt kan anvendes, hvis forvaltning af gæs vurderes nødvendigt i hele eller dele af sikkerhedszonen omkring en lufthavn. Der gives endvidere et oplæg til rammerne for en forvaltningsplan for gæs, herunder opsætning af forvaltningsmål, risikovurdering og interessentinddragelse, som vurderes essentielt i relation til implementering af en effektiv forvaltning.

Med fortsat stigende gåsebestande vurderes det, at der vil være et øget, fremtidigt behov for aktivt at forvalte forekomsten af gæs i lufthavnes sikkerhedszoner med henblik på at minimere risikoen for kollisioner mellem fly og gæs. Rapporten skitserer afslutningsvist en model, der kan danne udgangspunkt for en sådan forvaltning.