Aarhus Universitets segl

Nr. 56: For bestemmelse af drivhusgasudledning ved udtagning/ekstensivering af landbrugsjorder på kulstofrige lavbundsjorder

Gyldenkærne, S. & Greve, M.H. 2015. For bestemmelse af drivhusgasudledning ved udtagning/ekstensivering af landbrugsjorder på kulstofrige lavbundsjorder. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 47 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 56. http://dce2.au.dk/pub/TR56.pdf

Sammenfatning

Denne rapport beskriver, hvordan ændringen i drivhusgasudledningen i forbindelse med lavbundsprojekter bestemmes ved ændret arealanvendelse for landbrugsjorder i omdrift, permanente græsarealer samt vedvarende græs/naturarealer.

Rapporten beskriver endvidere, hvilke supplerende målinger der evt. bør gennemføres ved etableringen af områderne, krav til analyser, tolkning af analyser og hvordan analyseresultater skal indberettes. Rapporten er gældende for arealer under Fødevareministeriets ”Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder” og Miljøministeriets ”Bekendtgørelse om kriterier m.v. for naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder”, med aktiv udtagning, men kan også anvendes ved passiv udtagning og mere generelt under andre udtagningsordninger.

Måling af den faktuelle drivhusgasudledning er meget kompliceret, tidskrævende og omkostningstung og er ikke omfattet af denne rapport. Arealerne vil efter etableringsprojektet ved tinglysning blive omfattet af forbud mod jordbehandling, gødskning og sprøjtning, ligesom den nye arealtilstand tinglyses.