Aarhus Universitets segl

Akkreditering (analyser og prøvetagning)

DCE v/Institut for Miljøvidenskab og Ecoscience ved Aarhus Universitet er akkrediteret til et udvalg af analyser, inklusiv prøveopsamling og in situ målinger. Akkrediteringen betyder at Institutterne årligt kontrolleres af DANAK, det danske organ for akkreditering af laboratorier, som sikrer at organisation og prøvninger (analyser, prøveopsamlinger og in situ målinger) følger den internationale standard ISO 17025 for Generelle krav til prøvnings- og kalibreringslaboratoriers kompetence.

Akkrediteringen dækker følgende områder:

Prøvetagning af:

 • Marint vand til næringssalts og metalanalyser (Institut for Ecoscience)
 • Nedbør (Institut for Miljøvidenskab)
 • Gasser og partikler i udeluft (Institut for Miljøvidenskab)

In situ målinger:

 • Kontinuert måling af luftforurening (Institut for Miljøvidenskab)
 • Profilmålinger af marint vand (Institut for Ecoscience)

Kemisk analyse af:

 • Uorganiske ioner (herunder næringssalte) i marint vand, nedbør og luftprøver (Institut for Miljøvidenskab/Ecoscience)
 • Grundstoffer i nedbør, marint vand, fersk vand, biota, sedimenter, geologiske prøver og luftprøver (Institut for Miljøvidenskab/Ecoscience)
 • Organotin forbindelser i biota, sediment, spildevand, slam, overfladevand og perkolat (Institut for Ecoscience)
 • Pesticider i grundvand, drikkevand og overfladevand (Institut for Miljøvidenskab)
 • PCB i biota (Institut for Miljøvidenskab)
 • Bromerede flammehæmmere i biota (Institut for Miljøvidenskab)
 • PAH i biota og sediment (Institut for Miljøvidenskab)

Prøvning foretages på laboratorierne i Roskilde. Herudover findes mulighed for prøvetagning og profilmåling fra småbåde, mens prøvetagning af luftprøver foretages fra faste eller mobile målestationer udstyret med relevant måleudstyr.

Institut for Bioscience’s analyser af relevante grundstoffer i sediment og metaller i havvand er godkendt efter Miljøministeriets gældende Bekendtgørelse om Kvalitetskrav til Miljømålinger.

Den samlede oversigt over akkrediterede prøvninger fremgår af metodelisten som kan ses på DANAKs hjemmeside (metodeliste for reg.nr. 411).

Udover akkrediteret prøvning foretages en del analyser i forbindelse med forskning og udvikling. Omfang og kvalitetssikring af disse analyser er normalt på samme niveau som for akkrediteret prøvning, men specifikke afvigelser kan forekomme og vil da fremgå af de tilhørende rapporter.