Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Odderen lever stadig på Sjælland

Af Morten Elmeros, Liselotte Wesley Andersen, Bjarne Søgaard & Aksel Bo Madsen

 

Der lever fortsat oddere på Sjælland. Det viser avancerede DNA-analyser af ekskrementer fundet i Vestsjælland. Analyserne er udført af Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus Universitet.

 

Odderen har været i markant fremgang i Jylland gennem de sidste 20 år. Derimod har undersøgelserne af forekomsten af odder på Sjælland ikke givet entydige resultater.    For at klarlægge om der stadig var oddere på Sjælland, iværksatte Danmarks Naturfrednings­forening (DN) i 2006 sammen med Zoologisk Museum, København Universitet og Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet (DMU)  en intensiv eftersøgning af fodaftryk og ekskrementer som formodedes at stamme fra odder langs vandløb og søer i Vestsjælland.

 

Resultatet af DNA-analyser af prøver fra ekskrementerne viser nu at der stadig findes odder i Vestsjælland. De nye fund er gjort i de vandløbssystemer hvor Vestsjællands Amt i 1995-96 fandt enkelte spor efter odder.

 

Odderspor og -ekskrement. Fotos: DMU/Morten Elmeros

Odderen overvåges ved at registrere fodspor og -ekskrementer langs søer og vandløb om foråret.

 

 

 

Baggrund

 

En opgørelse fra 1964 af vildtudbyttestatistikken for årene 1956-1960 viste, at der blev nedlagt odder på hele Sjælland. Siden 1967 har odderen været jagtfredet. I dag registreres dens udbredelse ved at eftersøge ekskrementer og fodaftryk langs bredden af vandløb og søer. Da de landsdækkende kortlægninger af odderens udbredelse i 1984-86 og 1991 ikke registrerede odder på Sjælland, regnede man med at arten var uddød på øen. Imidlertid fandt Vestsjællands Amt i 1995 og 1996 enkelte spor efter odder. Alligevel registrerede den landsdækkende kortlægning i 1996 ikke odder på Sjælland. Genetiske analyser på Københavns Universitet af ekskrementer som Vestsjællands Amt indsamlede i 1995 ved Nedre Halleby Å og Bregninge Å har senere bekræftet at disse ekskrementer stammer fra odder.

 

Ved den landsdækkende kortlægning som amterne og DMU gennemførte i 2004, indsamledes to ekskrementer i Vestsjælland der umiddelbart blev vurderet til at stamme fra odder. Københavns Universitet foretog i 2005 en DNA-analyse af de to ekskrementer for at afgøre om der var tale om odder. Analysen viste at ekskrementerne ikke stammede fra odder, men derimod fra ilder og mink.

 

Ved de landsdækkende kortlægninger af odderens udbredelse anvendes en standardiseret metode for at sikre en ensartet og reproducerbar overvågning. Det er velkendt at man med denne metode ikke altid registrerer odderen i områder med en meget spredt forekomst. Usikkerheden om odderens status på Sjælland medførte derfor et behov for en nærmere undersøgelse.

 

Otte odderekskrementer

 

For at undersøge om der stadig var oddere på Sjælland iværksatte DN i 2006 en intensiv undersøgelse, ’Projekt Odder’. Frivillige observatører fra DN ledte i perioden februar-april 2006 efter spor af odder på udvalgte ruter langs vandløb og søer i Vestsjælland.

 

I et ekskrement er der celler fra tarmvæggen på det dyr som har lagt ekskrementet. Ved at sammenligne DNA-rester i cellerne med kendte DNA-sekvenser fra odder og andre dyr kan man afgøre om ekskrementerne stammer fra odder.

 

Det er en kompliceret analyse da DNA i ekskrementer ofte er meget nedbrudt. Derfor er det nødvendigt at opformere det ekstraherede DNA-fragment ved at efterligne cellens eget reparationssystem. Når det lykkes at opformere DNA’et, kan DNA-fragmentet sekventeres, dvs. at man bestemmer rækkefølgen af baser i den genetiske markør (cytochrome B på DNA fra mitochondrierne, cellernes ”energifabrik”). Herefter kan rækkefølgen i DNA-fragmentet sammenholdes med DNA-sekvenser fra odder i Genebank, en stor international referencesamling af DNA-sekvenser.

 

Analyserne af ekskrementer fra Vestsjælland blev lavet som blindtest sammen med ekskrementer, der var indsamlet på forskellige lokaliteter i Jylland som en del af en evaluering af kvaliteten af standardmetoden til overvågning af odder.

 

DN’s observatører indsamlede i alt 25 formodede odderekskrementer til genetisk analyse. Der var odder-DNA i prøver fra otte ekskrementer som var indsamlet på forskellige lokaliteter i Halleby Å/Åmose Å-systemet og ved Bregninge Å. Af hensyn til både lodsejere og oddere offentliggøres de nøjagtige fundsteder ikke.

 

DNA-analyser giver det endelige svar

 

Den intensive eftersøgning af odder i 2006 og de efterfølgende genetiske analyser viser at der stadig lever odder i Vestsjælland. Oddersporene er fundet ved de samme vandløbssystemer som i midten af 1990’erne. Det er ikke muligt at vurdere hvor mange oddere der lever på Sjælland i dag, men det må være en meget lille bestand som er isoleret fra sine nærmeste artsfæller i Jylland og Sverige. Derfor er bestanden meget sårbar.   De otte ekskrementer blev dog fundet over så store afstande at de må formodes at stamme fra mere end én odder.

 

Ved intensive undersøgelser, som den DN gennemførte på Sjælland i 2006, eftersøges hele vandløbsstrækninger. Det kræver en meget stor arbejdsindsats. Ressourcemæssigt vil det være meget bekostelig at gennemføre den nationale overvågning ved hjælp af intensive undersøgelser, og det er svært at gentage en så intensiv overvågning fra gang til gang.

 

Resultatet af denne undersøgelse understreger dog nødvendigheden af at supplere den ekstensive overvågning med mere intensive undersøgelser og genetiske analyser i områder med en lille bestand af oddere.

 

 Odderovervågning: Forsker Morten Elmeros tlf. 8920 1727, elm@dmu.dk

DNA-analyser: Seniorforsker Liselotte Wesley Andersen, tlf. 8920 1713, lwa@dmu.dk

 

Pressemeddelelse fra DN (21.9.2007)

Odderen og naturforvaltning

Den danske bestand af odder er i fremgang

Fordelingen af nedlagte oddere i 1956-1960

Odder Lutra lutra. Teknisk anvisning til ekstensiv overvågning

 

DMUNyt  Årg. 11 nr. 15, 21. september 2007