Aarhus Universitets segl

Høringssvar

23. april 2021: Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om regulering af fiskeri efter muslinger og østers. Sagsnr. 2021-1161.  Dorthe Krause-Jensen og Jacob Carstensen. 2s.       

31. juli 2020: Opdatering af DCE/GN’s høringssvar vedrørende VVM af Tanbreez-projektet fra 2013. Peter Aastrup, Gert Asmund, Violeta Hansen, Yu Jia, Anders Mosbech. 6 s.

6. marts 2020: Høringssvar vedr. udkast til sælforvaltningsplan. Anders Galatius, Jonas Teilmann og Jakob Tougaard. 4 s.

16. august 2019: Bemærkninger til konsekvensvurdering for taigasædgæs i forhold til placering af vindmøller ved Vinge. Ole Roland Therkildsen, Anthony D. Fox & Jesper Madsen. 4 s. 

20. april 2017: Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelser, der gennem-fører miljøreglerne i IMO’s Polar Code for Danmark. Susse Wegeberg, Kim Gustavson, David Boertmann & Janne Fritt-Rasmussen. 3 s.

14. december 2016: Input til ny fælles Kemiindsats 2018-21. Katrin Vorkamp, Kai Bester, Rossana Bossi, Pia Lassen, Hans Sanderson , Marianne Thomsen, John Jensen, Eva Bonefeld-Jørgensen, Manhai Long, Mandana Ghisari & Christian Bjerregaard-Olesen. 10 s.

19. maj 2016: Input til Pesticidstrategi 2017 - 2020. Anders Branth Pedersen, Kai Bester, Steen Gyldenkærne, Berit Hasler, Helle Ørsted Nielsen, Niels Bohse Hendriksen, Anders Johansen, Rossana Bossi, Pia Lassen & Carsten Suhr Jacobsen. 4 s.

19. december 2014: Høringssvar til Forslag til kommuneplantillæg, del 1. Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport, del 2 med ikke teknisk resumé. Jesper Madsen & Preben Clausen. 3. s.

10. januar 2014. Høringssvar vedr. Bekendtgørelse til regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fat brændsel op til 1 MW. Anne Winding. 2 s.

22. november 2013: Høringssvar over kortlægningsrapporter over 11 stoffer på listen over LOUS. Anne Winding. 1 s.

17. januar 2013: Høringssvar til regeringens udspil til en ny sprøjtemiddelstrategi ”Beskyt vand, natur og sundhed" – Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015. Anne Winding. 2 s.

10. januar 2013: Høringssvar til "Bekendtgørelse til regulering af luftforurening af fyringsanlæg til fast brændsel op til 1 MW, MST- 5230 - 00023". Anne Winding. 4 s.

2. august 2012: Høringssvar til "Kommissionens meddelelse om kombinationseffekter af kemikalier". Hans Sanderson. 2 s.

9. juli 2012: Høringssvar til ”Opdateret national implementeringsplan for Stockholm-konventionen om persistente organiske miljøgifte”. Susanne Boutrup & Rossana Bossi. 1 s.

16. februar 2012: Høringssvar vedr. Udkast af 8. februar 2012 om ændringsforslag til Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning. Jesper Fredshavn. 1 s.

20. januar 2012: Høringssvar vedr. Alternative Drivmidler i Transportsektoren. Morten Winther. 6 s.

19. december 2011: Høringssvar vedr. Kommissionens forslag nr. 789 (2011), 2011/0372 (COD) til Energistyrelsen. Ole-Kenneth Nielsen. 3 s.