Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Flere ynglende skarver i 2014

Antallet af ynglende skarver i Danmark steg i 2014 med 23 procent i forhold til året før. Nye tal fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, viser, at antallet af ynglepar i foråret blev optalt til 30.503.

12.09.2014 | Steen Voigt

Skarvkoloni

Skarvkolonien på Mågeøerne ved Svendborg. Foto: Thomas Bregnballe

Rapporten ”Danmarks ynglebestand af skarver i 2014” baserer sig på den årlige optælling for Naturstyrelsen af skarvreder i skarvkolonierne og viser, at skarverne havde gunstige betingelser for at yngle i 2014.

Seniorforsker Thomas Bregnballe oplyser, at opgørelsen viser 5.801 flere ynglende skarvpar i forhold til 2013.

”Det større antal afspejler, at skarverne havde særligt gode ynglebetingelser i 2014 grundet en mild vinter, et tidligt forår og rimeligt gode fødeforhold omkring en del af kolonierne. Men god ynglesucces i nogle af de forudgående år har givetvist også resulteret i en øget rekruttering af nye ynglefugle” siger Thomas Bregnballe.

Antallet af ynglepar gik frem i næsten alle egne af landet. De største regionale fremgange fandt sted i den sydvestlige del af Kattegat (bl.a. på Samsø) og i det sydøstlige Danmark (især i kolonien ved Maribo Søndersø).

Spredning af ynglende skarver fortsætter

Skarverne etablererede kolonier på i alt 76 lokaliteter i 2014, og dermed fortsatte de seneste 20 års tendens til en gradvis spredning af de ynglende skarver i Danmark. Skarverne yngler nu fordelt i flere kolonier, og færre skarver yngler i meget store kolonier. Skarverne er nu mere jævnt fordelt ud over landet end tidligere.

Naturstyrelsen foretog indgreb i fem kolonier. I alt blev 1.723 reder udsat for indgreb, og heraf blev æggene i 1.224 reder olieret. Indgrebene i danske skarvkolonier har haft et beskedent omfang i 2013 og 2014 sammenlignet med årene 2001-2012, hvor 2.600-7.200 reder årligt blev reguleret. 

Figur over ynglende skarver 1974-2014

Udviklingen i antallet af ynglepar af skarv i Danmark 1974-2014.

 

Naturstyrelsens regulering af skarvernes ynglesucces i udvalgte kolonier er aftaget så markant, at den kun i mindre grad bidrager til at begrænse skarvernes produktion af nye ”rekrutter”.

”Med årets fremgang kan vi konstatere, at nedgangen over de foregående syv år er bremset op. I de kommende år vil yngleantallet givetvis svinge mellem 25.000 og 30.000 par, men det er vanskeligt at forudsige, bl.a. fordi udbuddet af føde omkring kolonierne svinger, og fordi vi ikke har overblik over betydningen af den beskydning, som sker i Frankrig og i skarvernes andre overvintringsområder,” siger Thomas Bregnballe.

Læs også: Samlet europæisk overblik over ynglende skarver

Kontakt: Seniorforsker Thomas Bregnballe, tlf. 8715 9017, tb@dmu.dk
               DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi
               Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Danmarks ynglebestand af skarver i 2014. Bregnballe, T. & Therkildsen, O.R. 2014. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 24 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 41.
Sammenfatning | Summary | Hele rapporten i pdf-format (2,53 MB)

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen
Tags: skarv, ynglebestand, skarvkolonier